Välkommen till Lidingövillor

Lidingövillor – Villaägareföreningar i Samverkan (LVS) - är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö sedan 1961.
Föreningen har till uppgift att främja medlemsföreningarnas intressen och tjäna som remissinstans samt informera om frågor av intresse för fastighetsägare.
Medlemmar är de villaägareföreningar på Lidingö som betalt medlemsavgift. I valmenyn till vänster finns separata hemsidor för respektive förening.

Senaste som händer och hänt se under Aktuellt
 
Höstmötet den 7 november behandlade Solenergi och elfordon 
  och Vad kan villaägare vinna på klimatåtgärder?
Solenergi    Energirådgivare Karin Lindström gav oss en mycket uppskattad information om solenergi - dess möjligheter, kostnader och begränsningar. Hon stöddes av hållbarhetschef Stina Jeansson från Lidingö stad.
     Solceller ger el och solfångare ger värme. Den producerade elen kan användas i den egna bostaden eller säljas och skickas ut på nätet. Ett problem med el är att den måste användas omedelbart. Det finns tekniska lösningar att lagra elen i ett ”batterilager” men det innebär energiförluster. Om man använder ett system för lagring av el bör den användas samma dygn. Långtidslagring ger stora förluster genom att batteriet laddas ur.
     Solpaneler på tak ger bästa totala utbytet i söderläge men öst-västläge kan matcha energibehovet bättre. Vinklade tak är ger det bästa energiutbytet. Partiell skuggning på taket ger oproportionerligt stora förluster. Solpaneler har en livlängd på ca 30 år. För en grov uppskattning av bostadens möjligheter att ge solenergi kan man använda sig av solkartan som finns på nätet  www.energiradgivningen.se.
     Ett problem med solfångare – som ger värme inte el – är att de ger lite värme när behovet är störst dvs vintertid. De kan lämpa sig bra för uppvärmning av varmvatten eller en swimmingpool. Den som vill installera solenergi kan vända sig till branchorganisationen Föreningen Svensk Solenergi.
 
Elfordon    Jens Andreasson informerade om elfordon. En genomsnittlig elbil uppgavs förbruka ca 1,5 kWh/mil vilket ger en driftkostnad på ca 2 kr/mil. Idag finns det ett utbyggt nät av laddstationer i Sverige. Nättjänsten   www.uppladdning.nu visar alla laddstationer. I Stockholmsområdet är nätet av laddstationer väl utbyggt.
Mötesdelagare som själva använde elfordon uttryckte belåtenhet med dessa. Serviceintervallen för  elmotorer kan vara så långa som 3 år. Elbilarnas akilleshäl är batterierna. Det är viktigt att vårda batterierna och inte låta dem stå oanvända eller bli urladdade.  Men med tanke på att tillverkningen av stora batterier belastar miljön mycket mer än mindre batterier bör den som brukar köra korta sträckor satsa på ett fordon med ett mindre batteri. Man bedömde att vi inte står inför något tekniksprång vad gäller elbatterier.
Det finns också elhybridfordon med två motorer - en elmotor och en förbränningsmotor. Förbränningsmotorn kan ta vid när laddningen är förbrukad och används också för att ladda elmotorn.
 
Information om LVS
Alf Lundberg påminde om att medlemskap i LVS ger bra rabatter hos många handlare i Lidingö.
Svensk Fastighetsförmedling är en ny mäklare som sponsrar LVS.
 Alf informerade vidare om att Lidingövillor arbetar med att ta fram en strategisk analys för att maximera nyttan av LVS för dess medlemmar. Under arbetet med denna har det framkommit att LVS kan bli bättre på att stimulera och underlätta för medlemsorganisationerna  att utbyta erfarenheter dem emellan.

Årsmötet den 15 maj innehöll en information av Skandiamäklarna förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar
Lars Nilsson och Susanne Ljungstedt berättade om fastighetsmarknaden på Lidingö idag. Utbudet är större än vanligt och fastigheterna ligger kvar längre innan försäljning. Priserna bedöms ha sänkts något men ligger nu kvar stabilt på en hög nivå. Som alltid är läget mycket viktigt för prisnivån. Husets skick och funktion är också viktiga faktorer. Dagens köpare vill inte lägga ner mycket tid och pengar på reparationer.

Vid årsmötet valdes tvånya ledamöter till styrelsen Sven-Erik Sköld från Käppala och Christopher George från Trolldalen. Medlemsavgiften för föreningarna blev oförändrad med 4 kr per medlem.

Politikerdebatten med LIDINGÖVILLOR
den 18 april 2018 blev mycket livlig och underhållande.
Läs referatet på www.lidingosidan.se. Alla partier var där och över 50 deltagare.
Betr.byggandet antydde flera partier mera småskalighet i fortsättningen.
För biltrafiken ansåg man att framkomligheten, boendemiljön och trafiksäkerheten måste förbättras på S:a Kungsvägen. Flera parkeringar behövs dessutom både centralt och lokalt.
För kollektivtrafiken krävs tätare tågavgångar och flera bussar tvärs över ön.
Dessutom tryckte flera partier, bl.a. M, på att politiker och tjänstemän i fortsättningen måste lyssna mer på medborgarna med bättre information och samråd.  

Höstmötet 2017 ägde rum den 8 november
med en intressant information och debatt med Kommunstyrelsens ordförande om stadens olika satsningar samt hur beslut fattas om skrivelser från oss invånare. Läs mer under "Aktuellt"

Årsmötet 2017 ägde rum16 maj 
med 2 nya i styrelsen (se under fliken Om oss)
Lidingös kommunpolis Fredrik Wallén informerade då också om Hur säkerheten kan ökas på ön
och bl a om Polisens närvaro på ön, inbrotten var och när och vad kan villaägare göra. Läs mer under "Aktuellt"

Vårmötet 2017 ägde rum den 30 mars
och omfattade Aktuella planer för Lidingös utveckling

- en dialog med stadens Miljö och stadsplanechef Amanda Horwitz och medarbetare
Läs mer under "Aktuellt"

Trafikprojektet i samverkan med staden hade möte den 24 okt. 2016 i Stadshuset
Se under "Aktuellt"
Läs trafikdokumentet här


Vill du ha DNA-märk-paket gå in under "Aktuellt" och se vad det innebär.

Rabatter
Som medlem i en villaägareförening får du rabatt hos ett 20-tal näringsidkare på ön. Se "Rabatter".

Inbrottsvarningar
Läs här om de senaste inbrotten på Lidingö I samarbete med Grannsamverkan och polisen.
> Läs mer här
 

Våra sponsorer
Hos oss får du rabatt

Våra mäklares boerbjudanden
Klicka på annonsen!