Historik

Klipp från Lidingö Tidning 1961

 

Av ovanstående tidningsartikel från LT mars 1961 framgår följande:

Lidingö Fastighetsägares Samarbetsnämnd, LFS, bildades.
En skrivelse skickades in till stadsfullmäktige

Följande frågeställningar berördes i denna skrivelse:


• Generalplan för Lidingö
• Nya externa kommunikationsleder till Stockholm
• Rekreations- och naturskyddsområden
• Vattenområden och dess föroreningar
• Industriell och administrativ verksamhet
• Befintliga sportstugeområden
• Saneringsproblem (Kopplat till tillkomsten av Käppalaverket.)
• Centrumbildning
• Hälso- och sjukvård samt skolor
• Samhällsplanering och samhällsexpansion


Många av dessa frågeställningar är i hög grad aktuella i dag.

Vid ordinarie årsmöte för LFS 1 dec 1980 antogs nya stadgar för verksamheten, varvid LFS ersattes med LVS, Lidingö Villaägareföreningars Samarbetsnämnd. (Idag heter vi Lidingövillor-Villaägareföreningar i Samverkan eller LVS.)

 

Följande styrelse utsågs 1961:
Ordföranden Hans von Oelreich, Högberga Breviks Villaägareförening
Ledamöter:
Marianne Gustavsson, Killingevillor
Johannes Ringborg, Kyrkviksborna
Gustaf Winqvist Elviksbygden
Karl Erik Ellner, HIV
Astrid Norrthon Falk, Mosstorp, Väf
Astrid Tydén Jordan, Skärsätra Väf
Suppleanter:
Oscar Beijer, Kyrkviksborna
Staffan Fogstrand, Sticklinge FÄF
Brita Selander, Bosö VÄF

 

LVS har nu bedrivit verksamhet i över 55 år.

Under de senaste åren har bland annat följande frågeställningar tagits upp i skrivelser till Lidingö Stad, eller på annat sätt:

 

Fastighetstaxering
Fastighetsskatten - ta bort
En eller två gymnasieskolor på ön
Hastighetsbegränsningar i områden och på vissa vägar
Trafikbullerdämpande åtgärder
Södra huvudleden
Lidingö Centrum
Breviks Centrum
Kollektivtrafik inom Lidingö
Båtförbindelser med SL-kort
Natur och miljö (grönområden, parker)
Nybyggnationer (ex nya Gåshaga)
Käppalaverket (skorstenen, transporter under byggskedet)
Ny återvinningscentral
Lidingös energiplan
Rabatter för alla LVS medlemmar
Utbyggnad i Lidingö centrum och Torsvik
Nya hastighetsgränser (40 och 60)
Ropstens Infartsparkering
Kampanj mot inbrott inkl DNA-märkning
Nya Lilla brons kapacitet

 

Jubileumsskrift
Lidingövillors uppmärksammade jubileumsskrift 1961-2011 finns nu i tryck. Den beskriver Lidingös historia ur villa-/radhusägarens synvinkel. Den visar bl a hur dramatiskt feltänkta beslut för många år sedan kunde stoppas av en kraftfull och enhällig villarörelse. Exempelvis förhindrades en 3-4 -filig motorväg över Lidingö till Vaxholm och en befolkningsökning till över 100 000 invånare redan för 30 år sedan. Boken beskriver också vad våra 18 villaägareföreningar åstadkommit tillsammans. 


Beställ via ordföranden Alf Lundberg (flik Styrelse/
Kontakt).
Priser:
- 10 kr/st för alla medlemmar i en förening
- 30 kr/st till individuell adress