Välkommen till Lidingövillor

Lidingövillor – Villaägareföreningar i Samverkan (LVS) - är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö sedan 1961.
Föreningen har till uppgift att främja medlemsföre-ningarnas intressen och tjäna som remissinstans samt informera om frågor av intresse för fastighetsägare.
Medlemmar är de villaägareföreningar på Lidingö som betalt medlemsavgift. I valmenyn till vänster finns                                                                separata hemsidor för respektive förening.

Senaste som händer och hänt !

        Storholmen ny medlemsförening      
Storholmens tomträttsförening blev nyligen ny medlem i Lidingövillor och föreningens ledning och medlemmar hälsas hjätligt välkommen att delta i våra aktiviteter. Storholmens tomträttsförening
Mejladress: staf.storholmen@gmail.com.

        Årsmötet 2023
med erfarenhetsutbyte om föreningarnas aktiviteter och utveckling
hölls den 18 april i Hembygdsmuséet. På dagordningen bl a:
 -  Erfarenhetsutbyte om resp. förenings aktiviteter idag
 -  Utmaningar - förändringar - aktiviteter och målgrupper?
 -  Hur nå ut och få nya medlemmar?
 -  LVS roll och uppgifter?
Kl.  20.10  Årsmötesförhandlingar
Kl.  21.00  Avslutning

       Höstmötet 2022
den 17 november genomfördes en dialog med stadens ledning om
Den nya koalitionens politiska program o aktuella frågor

Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande och Anders Paulsen, Lp informerade om sitt gemensamma politiska program.
Vi ställde frågor bl a om
-       Sänkt skatt – var och hur sparar man?
-       S:a Huvudleden - kan en ny rondell förbättra en undermålig led?
-       Ropsten och trängselskatten
-       Nytt kulturmiljöprpogram - när komma igång

      Valdebatt med LVS
Lidingövillors valdebatt för 2022 med alla partiansvariga blev välbesökt och med mycket engagerade deltagare.  Frågorna som togs upp var:
1.   Bygglov beslutas nu ofta efter helt olika regler beroende på beslutsinstans, vilket är mycket rättsosäkert. Detta gäller speciellt fastigheter i eller i anslutning till kulturmiljömärkta områden. 
2.   Lidingös centra finns idag såväl centralt och lokalt som mitt på ön. Hur bör den vidare utvecklingen ske. Var skall man satsa eller skall marknaden själv avgöra?
3.   Klimatet och miljön - vad behöver bevaras/utvecklas i Lidingös miljö
 

      Årsmötet 2022
ägde rum den 28 april i Stadshuset.
Det innehöll en dialog med Mats Gröndahl, ordf. för Stadsbyggnadsnämnden om
-        Nytt kulturmiljöprogram - läggs på is till efter valet. LVS står fast vid sina tidigare krav på en                omarbetning.
-        Stadens byggplaner – Högsätra, Beijer Bygg-tomten, Rudboda centrum m m
 och   Årsmötesförhandlingar som resulterade i
-        Beslut om oförändrad föreningsavgift
___________________________________________________________________________________________________

       Årsmötet 2021
Årsmötet 2021 kunde hållas som vanligt.
Inbjuden var Carl-Johan Schiller, kommunalråd och ordf. i Teknik- och fastighetsnämnden.
Han betonade det goda samarbetet med Lidingös villaföreningar, som resulterat i effektiva åtgärder. Han berättade om stadens Trafikpolicy, som betonar god framkomlighet i trafiken, god trafiksäkerhet och liten påverkan på omgivning och miljö. Bullersituationen skall föbättras och det skall bli en grönare miljö utefter S:a Kungsvägen förbi spårvägshallarna. Korsningen Kottlavägen och S:a Kungsvägen är ett stort problem - svårt att lösa. Området kring Lidingö sjukhus samt Rudboda centrum skall förnyas. Nya Lidingöbron beräknas klar för cykel- och gångtrafik under 2022. 
Ordf. nämnde att kontakterna med staden nu blivit mycket bättre än för några år sedan.
Till årsmötet utsågs nya förtroendevalda - se under fliken "Om oss"


Våra mäklares boerbjudanden
Klicka på anonnsen !Rabatter
Som medlem i en villaägareförening får du rabatt hos ett 20-tal näringsidkare på ön. Se "Rabatter".