Välkommen till Lidingövillor

Lidingövillor – Villaägareföreningar i Samverkan (LVS) - är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö sedan 1961.
Föreningen har till uppgift att främja medlemsföreningarnas intressen och tjäna som remissinstans samt informera om frågor av intresse för fastighetsägare.
Medlemmar är de villaägareföreningar på Lidingö som betalt medlemsavgift. I valmenyn till vänster finns separata hemsidor för respektive förening.

Senaste som händer och hänt se under Aktuellt

Höstmötet den 22 oktober 2019 behandlade:
Villaföreningarnas och Lidingövillors uppgifter och möjligheter till utveckling
 
Villaföreningarnas aktiviteter idag
Vid mötet presenterades en lista över aktiviteter som förekommit hos föreningarna senaste åren. Bland dessa fanns behandling av  lokala trafikfrågor, valborgsfirande och städdagar som vanliga aktiviteter.

Villaföreningarnas uppgift?
Som framgick av presentationen och diskussioner är ett viktigt uppdrag för resp förening
-        Att skapa samverkan och gemenskap i föreningen.
Som andra viktiga uppgifter nämndes:
-        Främja medlemmarnas intresse och ge information när det gäller
t ex fastighetsekonomi, säkerhet mot brott, trädgårdsplanering, fastighetsvård samt trafikrågor 
Det ansågs viktigt att ha åtminstone ett par medlemsaktiviteter per år.
         En uppgift är också att delta i Lidingövillors gemensamma aktiviteter. Det var inte klart för alla deltagare att till dessa aktiviteter är alla föreningsmedlemmar välkomna, inte bara representanter för styrelsen.
                                
Lidingövillors uppgift
Unikt för Lidingövillor (LVS) och dess medlemmar
-      Sedan ca 100 år finns aktiva villaföreningar på ön
-      Sedan snart 60 år är LVS samordnande organ för alltfler villaföreningar /samfälligheter
-      LVS har hela tiden god kontakt och gott samarbete med stadens beslutsfattare samt är
aktiv med att driva och påverka politiker i för medlemmarna angelägna frågor
 
LVS uppgift/mål (enligt stadgar)
-      Främja medlemsföreningarnas intressen
-      Remissinstans i gemensamma frågor
-      Informera medlemmarna i frågor av intresse för fastighetsägare
 
Önskemål på LVS från medlemsföreningar                      
-      Verka för att Lidingös särart som villastad bevaras
-      Bevaka att stadens unika grön- och vattenområden bevaras
-      Fortsätta att engagera sig i trafik- och byggfrågor
-      Anordna -seminarier om frågor som hjälper och informerar villaägare
-      Engagera sig för att lösa uppkomna föreningsgemensamma problem ofta i samverkan med staden
       m m

LVS arbetsområden hittills – exempel                                          
-      Byggande/bygglov – stadens planer, aktuella förändringar, samrådsformer
-      Vägar/trafik – framkomlighet, hinder, vägmiljö (bl a buller), båttrafik, snöröjning, vägsopning
-      Rekreationsområden, miljö och natur
-      Fastighetsekonomi – solceller, värmepumpar, skatter och avgifter
-      Säkerhetsfrågor, trygghet
-      Medlemsrabatter hos företag
 Former av aktiviteter                                               
-      Medlemsseminarier med information och diskussion/dialog
-      Information via mejl om intressanta aktiviteter och händelser
-      Påverkan på stadens politiker/tjänstemän
-      Påverkan på andra aktuella myndigheter (ofta via staden), t ex Polisen, SL, Stockholm stad
-      Samverkan med företag av intresse för medlemmarna samt sponsring
 
Vad är LVS bra på
Här framfördes att LVS är bra på att samverka med Lidingö stad och att LVS ordnar intressanta informationsmöten för medlemsföreningarna och dess medlemmar.
Vad är LVS sämre på
-        Att informera mera om vilt- och trädgårdsfrågor
-        Att verka för att äldre personers möjligheter att bo kvar i sin bostad uppmärksammas
-        Att verka för att aktiviteter som varit lyckosamma och värdefulla erfarenheter i en medlemsförening sprids
-        Att få tillräcklig spridning på LVS erbjudanden och inbjudningar till alla medlemmar i föreningarna.

Vårmöte 2019 med Daniel Källenfors
På LVS Lidingövillors vårmöte den 12 mars var kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors inbjuden. Han inledde med att berätta om de fyra fokusområden som den borgerliga majoriteten arbetar efter.
Läs mer under "Aktuellt"

Årsmötet den 9 april 2019
med information om boskatter och ev. nya pålagor från Skattebetalarnas förening.
Läs mer under "Aktuellt"

Våra mäklares bo-
erbjudanden

Klicka på annonsen!
 


Våra sponsorer
Hos oss får du rabatt


Höstmötet den 7 november2018 behandade Solenergi och elfordon  
och Vad kan villaägare vinna på klimatåtgärder?  
Läs mer under "Aktuellt"

Årsmötet den 15 maj 2018 innehöll en information av Skandiamäklarna förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar
Lars Nilsson och Susanne Ljungstedt berättade om fastighetsmarknaden på Lidingö idag. Utbudet är större än vanligt och fastigheterna ligger kvar längre innan försäljning.

Politikerdebatten med LIDINGÖVILLOR
den 18 april 2018 blev mycket livlig och underhållande.
Läs referatet på www.lidingosidan.se. Alla partier var där och över 50 deltagare.
Betr.byggandet antydde flera partier mera småskalighet i fortsättningen.
För biltrafiken ansåg man att framkomligheten, boendemiljön och trafiksäkerheten måste förbättras på S:a Kungsvägen. Flera parkeringar behövs dessutom både centralt och lokalt.
För kollektivtrafiken krävs tätare tågavgångar och flera bussar tvärs över ön.
Dessutom tryckte flera partier, bl.a. M, på att politiker och tjänstemän i fortsättningen måste lyssna mer på medborgarna med bättre information och samråd.  

Höstmötet 2017 ägde rum den 8 november
med en intressant information och debatt med Kommunstyrelsens ordförande om stadens olika satsningar samt hur beslut fattas om skrivelser från oss invånare. Läs mer under "Aktuellt"

Årsmötet 2017 ägde rum16 maj 
med 2 nya i styrelsen (se under fliken Om oss)
Lidingös kommunpolis Fredrik Wallén informerade då också om Hur säkerheten kan ökas på ön
och bl a om Polisens närvaro på ön, inbrotten var och när och vad kan villaägare göra. Läs mer under "Aktuellt"

Vårmötet 2017 ägde rum den 30 mars
och omfattade Aktuella planer för Lidingös utveckling
- en dialog med stadens Miljö och stadsplanechef Amanda Horwitz och medarbetare
Läs mer under "Aktuellt"

Trafikprojektet i samverkan med staden hade möte den 24 okt. 2016 i Stadshuset
Se under "Aktuellt"
Läs trafikdokumentet här

Vill du ha DNA-märk-paket gå in under "Aktuellt" och se vad det innebär.

Rabatter
Som medlem i en villaägareförening får du rabatt hos ett 20-tal näringsidkare på ön. Se "Rabatter".

Inbrottsvarningar
Läs här om de senaste inbrotten på Lidingö I samarbete med Grannsamverkan och polisen.
> Läs mer här