Välkommen till Lidingövillor

Lidingövillor – Villaägareföreningar i Samverkan (LVS) - är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö sedan 1961.
Föreningen har till uppgift att främja medlemsföre-ningarnas intressen och tjäna som remissinstans samt informera om frågor av intresse för fastighetsägare.
Medlemmar är de villaägareföreningar på Lidingö som betalt medlemsavgift. I valmenyn till vänster finns                                                                separata hemsidor för respektive förening.

Senaste som händer och hänt !

 
      Översiktsplan 2024 Yttrande

Lidingövillors styrelse anser att förslaget till översiktsplan stämmer överens med vad vi anser.
Men under avsnittet Trafik och transporter anser vi att man måste lägga till efter texten ”större delen av vägnätet håller god standard” följande:  "med undantag för Södra Huvudleden från Gåshagaleden till Skärsätra centrum, där åtgärder kommer att behövas för att väsentligt förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet och boendemiljö”.
(Vägsträckan bedöms som en av de sämsta huvudvägarna i hela regionen.)

Lidingövillor uppskattar också att man i planen skriver att staden även i fortsättningen skall bedriva ”ett lyssnande ledarskap”. Vi har noterat att lyssnandet från politiker och tjänstemän har förbättrats avsevärt under senare år och att Lidingövillor och våra medlemsföreningar nu har återkommande dialog med i stort sett alla aktuella nämnder och förvaltningar samt kommunstyrelsen. Dialogen behöver förbättras i några fall och vi ser fram mot att staden arbetar för det.
            Lidingö 2024-06-03

            Energiplan 2024 Yttrande
LIDINGÖVILLOR - Villaägareföreningar i Samverkan i samråd med våra 20 villaägareföreningar anser att den föreslagna Energiplanen tillfredsställer högt ställda krav och fyller en viktig uppgift för Lidingö. Det är viktigt att staden energieffektiviserar sina egna verksamheter, inkl arrendatorer, och på så sätt är ett föredöme, men också försöker påverka invånarna och företag på ön att på olika och nya sätt försöka effektivisera sin energianvändning. Detta kan ske både direkt och genom att stödja Energirådgivningen.
Staden bör enligt förslaget successivt:
-  investera i egenproduktion av el och batterilager
-  utveckla organisationsstöd i utvecklings- och förändringsarbete för omställningen och se vilka
    kunskapsluckor som behöver fyllas
-  utreda affärsnyttan med att investera i energilager och visa på exempel i eller utanför Lidingö
-  verka för att möta kommande behov av laddinfrastruktur för elfordon,
där såväl kommunledningen som berörd förvaltning bör vara drivande.
           Lidingö 2024-05-30

        Kulturmiljöprogram (KMP 2024) Yttrande
Nu har LVS sänt in sitt samrådsyttrande över stadens förslag till nytt KMP. Som du ser av nedanstående sammandrag har vi många synpunkter.

         KMP 2024 Yttrande från Lidingövillor
Lidingövillor har tagit del av samrådshandlingar till Lidingös kulturmiljöprogram 2024 och vill här framföra sina synpunkter på förslaget, som är direkt relaterat till uppfattningen hos våra 20 medlemsföreningar på Lidingö.
 
Ett för LVS viktigt syfte med ett nytt KMP är att det skall vara tillgängligt, offentligt med god transparens och förutsägbarhet för fastighetsägaren. KMP 1990 och Bebyggelseinventeringen 2013–2015 uppfyller varken offentlighets- eller kvalitetskrav. Detta har LVS arbetat för sedan 2016 och det blev startskottet för att ett nytt KMP tas fram. Detta har också stötts av kommunens ledning och samtliga politiska partier
 
Sammanfattning
    Samtliga särskilt värdefulla fastigheter ska inkluderas
LVS har funnit att det nya förslaget till KMP 2024 även påverkar många enskilda fastigheter som bedömts som särskilt värdefulla utanför de områden som definierats som kulturhistoriskt särskilt värdefulla - och som därmed uteslutits ur KMP 2024 och inte visas i remisshandlingarna. Dessa finns däremot i den s k GIS-kartan med beskrivningar på stadens hemsida. LVS föreslår att alla särskilt värdefulla fastigheter i GIS-kartan måste inkluderas och beskrivas i remisshandlingarna.
    För många – 1 av 3 villor på Lidingö får inskränkt äganderätt
Vi anser att identifierade områden är generellt sett för många och för stora och inhomogena och föreslår klarare avgränsningar genom en tydligare definition av särskilt värdefulla fastigheter och homogena KM-områden. Enligt Boverket ligger en avvägd siffra för klassificering av KM-fastigheter på ca 15 % av det totala antalet villor/radhus i en hel kommun, vilket är mer rimligt än samrådsförslaget om ca 30 %.
    Flera KM-områden bör utgå och ersättas av enskilda fastigheter
Flera val av områden anser vi som felaktiga. Det beror på att områdena sedan de ursprungligen bebyggdes blandats upp med nyare hus av skilda åldrar. Områdena har helt enkelt blivit sönderplottrade och ändrat karaktär. Dessa områden bör därför tas bort och ersättas med enskilda särskilt värdefulla fastigheter. Här talar vi främst om Östra Brevik, Bosöns villor, Mosstorp och Herseruds villastad. (Se nedan under Synpunkter på Del 2.)
    Särskild bygglovsprövning för kiltomter
Inom utvalda särskilt värdefulla områden finns många senare bebyggda fastigheter, på s k kiltomter, som har KM-klassats enbart p g a läget. Byggnaderna är inte KM-klassade. Ett rimligt synsätt för dessa fastigheter är att PBL-lagens syfte med skydd mot förvanskning bevakas i bygglovsprocessen i stället för ett generellt förbud mot Attefallsåtgärder. Alternativt kan områden minskas och/eller delas upp i flera homogena områden för att utesluta kiltomter. Byggnaderna är trots allt inte bedömda som särskilt värdefulla utan det är förvanskning av området som är i fokus och ska prövas.
    Lättillgänglig information om KM-klassning på stadens hemsida
Alla berörda fastighetsägare måste få aktuell information om gällande KM-klassning. Informationen som vänder sig direkt till ägarna bör göras mer lättåtkomlig och pedagogisk. Denna information skall även finnas lättillgänglig på stadens hemsida, likt t ex Karlstads KMP.

        Årsmöte 2024
Den 15 april hade vi årsmöte i Ansgarskyrkan. Ämnen som togs upp var:
-  Nytt kulturmiljöprogram på remiss. Info av Nils H Tideberg, Stadsbyggnadsnämnden.
     med frågor och livlig diskussion
-  Årsmötesförhandlingar med frågor enl. dagordning


        Storholmen ny medlemsförening      
Storholmens tomträttsförening blev nyligen ny medlem i Lidingövillor och föreningens ledning och medlemmar hälsas hjätligt välkommen att delta i våra aktiviteter. Storholmens tomträttsförening
Mejladress: staf.storholmen@gmail.com.

        Årsmötet 2023
med erfarenhetsutbyte om föreningarnas aktiviteter och utveckling
hölls den 18 april i Hembygdsmuséet. På dagordningen bl a:
 -  Erfarenhetsutbyte om resp. förenings aktiviteter idag
 -  Utmaningar - förändringar - aktiviteter och målgrupper?
 -  Hur nå ut och få nya medlemmar?
 -  LVS roll och uppgifter?
Kl.  20.10  Årsmötesförhandlingar
Kl.  21.00  Avslutning

       Höstmötet 2022
den 17 november genomfördes en dialog med stadens ledning om
Den nya koalitionens politiska program o aktuella frågor

Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande och Anders Paulsen, Lp informerade om sitt gemensamma politiska program.
Vi ställde frågor bl a om
-       Sänkt skatt – var och hur sparar man?
-       S:a Huvudleden - kan en ny rondell förbättra en undermålig led?
-       Ropsten och trängselskatten
-       Nytt kulturmiljöprpogram - när komma igång

      Valdebatt med LVS
Lidingövillors valdebatt för 2022 med alla partiansvariga blev välbesökt och med mycket engagerade deltagare.  Frågorna som togs upp var:
1.   Bygglov beslutas nu ofta efter helt olika regler beroende på beslutsinstans, vilket är mycket rättsosäkert. Detta gäller speciellt fastigheter i eller i anslutning till kulturmiljömärkta områden. 
2.   Lidingös centra finns idag såväl centralt och lokalt som mitt på ön. Hur bör den vidare utvecklingen ske. Var skall man satsa eller skall marknaden själv avgöra?
3.   Klimatet och miljön - vad behöver bevaras/utvecklas i Lidingös miljö
 

      Årsmötet 2022
ägde rum den 28 april i Stadshuset.
Det innehöll en dialog med Mats Gröndahl, ordf. för Stadsbyggnadsnämnden om
-        Nytt kulturmiljöprogram - läggs på is till efter valet. LVS står fast vid sina tidigare krav på en                omarbetning.
-        Stadens byggplaner – Högsätra, Beijer Bygg-tomten, Rudboda centrum m m
 och   Årsmötesförhandlingar som resulterade i
-        Beslut om oförändrad föreningsavgift
___________________________________________________________________________________________________

       Årsmötet 2021
Årsmötet 2021 kunde hållas som vanligt.
Inbjuden var Carl-Johan Schiller, kommunalråd och ordf. i Teknik- och fastighetsnämnden.
Han betonade det goda samarbetet med Lidingös villaföreningar, som resulterat i effektiva åtgärder. Han berättade om stadens Trafikpolicy, som betonar god framkomlighet i trafiken, god trafiksäkerhet och liten påverkan på omgivning och miljö. Bullersituationen skall föbättras och det skall bli en grönare miljö utefter S:a Kungsvägen förbi spårvägshallarna. Korsningen Kottlavägen och S:a Kungsvägen är ett stort problem - svårt att lösa. Området kring Lidingö sjukhus samt Rudboda centrum skall förnyas. Nya Lidingöbron beräknas klar för cykel- och gångtrafik under 2022. 
Ordf. nämnde att kontakterna med staden nu blivit mycket bättre än för några år sedan.
Till årsmötet utsågs nya förtroendevalda - se under fliken "Om oss"


Våra mäklares boerbjudanden
Klicka på anonnsen !Rabatter
Som medlem i en villaägareförening får du rabatt hos ett 20-tal näringsidkare på ön. Se "Rabatter".