Välkommen till Lidingövillor

Lidingövillor – Villaägareföreningar i Samverkan (LVS) - är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö sedan 1961.
Föreningen har till uppgift att främja medlemsföreningarnas intressen och tjäna som remissinstans samt informera om frågor av intresse för fastighetsägare.
Medlemmar är de villaägareföreningar på Lidingö som betalt medlemsavgift. I valmenyn till vänster finns separata hemsidor för respektive förening.

Senaste som händer och hänt se under Aktuellt

     -     I år 2021 fyller Lidingövillor 60 år !     -

Årsmötet 2021
Årsmötet 2021 kunde hållas som vanligt - på Ansgarskyrkan.
Inbjuden var Carl-Johan Schiller, kommunalråd och ordf. i Teknik- och fastighetsnämnden.
Han betonade det goda samarbetet med Lidingös villaföreningar, som resulterat i effektiva åtgärder. Han berättade om stadens Trafikpolicy, som betonar god framkomlighet i trafiken, god trafiksäkerhet och liten påverkan på omgivning och miljö. Bullersituationen skall föbättras och det skall bli en grönare miljö utefter S:a Kungsvägen förbi spårvägshallarna. Korsningen Kottlavägen och S:a Kungsvägen är ett stort problem - svårt att lösa. Området kring Lidingö sjukhus samt Rudboda centrum skall förnyas. Nya Lidingöbron beräknas klar för cykel- och gångtrafik under 2022. 
Ordf. nämnde att kontakterna med staden nu blivit mycket bättre än för några år sedan.
Till årsmötet utsågs nya förtroendevalda - se under fliken "Om oss".

Årsmötet 2020 
Årsmötet var senarelagt till 13 okt. på gr.av covid-19 pandemin.
·     Lidingövillor Har under 2019-20 haft mycket möten och kontakter med staden. Det har gällt bl a:
-     Trafikfrågor såsom bulleråtgärder, parkeringar och laddstolpar
-     Planfrågor speciellt om det nya Kulturmiljöprogrammet där en K-klassning av fastigheter avses skydda miljön, men också inskränker möjligheterna att utveckla fastigheterna.
Det har visat sig möjligt att påverka politiker och tjänstemän genom konstruktiva samtal och skriftväxling, där Lidingövillors ledning kunnat bidra aktivt. LVS arbetar för att få vara en självklar remissinstans i angelägna frågor.  I diskussionerna framfördes att det blivit allt svårare för föreningarna att få direkt kontakt med tjänstemännen på stadshuset. Detta skall tas upp med staden.

Vårmöte 17 mars 2020
innehöll en aktuell dialog med kommunstyrelsens ordf. Daniel Källenfors
 Läs mer under "Aktuellt"

Höstmötet den 22 oktober 2019 behandlade:
Villaföreningarnas och Lidingövillors uppgifter och möjligheter till utveckling
 Läs mer under "Aktuellt"

Våra mäklares boerbjudanden
Klicka på anonnsen !


Rabatter
Som medlem i en villaägareförening får du rabatt hos ett 20-tal näringsidkare på ön. Se "Rabatter".

Inbrottsvarningar
Läs här om de senaste inbrotten på Lidingö I samarbete med Grannsamverkan och polisen.
> Läs mer här