Aktuellt

Vårmötet 17 mars 2020
Vid ett dialogmöte med Kommunstyrelsens ordf. Daniel Källenfors behandlades Lidingös planer för Centrum och annan utveckling för staden.

Politiska målsättningar:
Under året har det genomförts förändringar med följande målsättningar:
· Lyssna mer på lidingöborna
· Förbättra den ekonomiska effektiviteten – skatten ned 50 öre
   kvaliteten upp motsvarande 50 öre.
·  Säkra kvaliteten i stadens verksamheter t.ex. i skolorna
·  Bebyggelsen i Lidingö ska i huvudsak ha samma omfattning som idag. Man gör kompletteringar men strävar inte efter någon ökning.

Byggplaner:
Planeringen för Lidingö Centrum revideras så att den tillkommande bebyggelsen blir avsevärt mindre än vad man tidigare tänkt. Det är tveksamt om det blir någon överdäckning av diket i Torsvik. De ekonomiska förutsättningarna för stora köpcentra har försämrats genom ökad internethandel. Handelsplatsen Valparaiso vid Värtan-teminalen planeras bara bli hälften så stor som ursprungligen planerats.
Rudboda centrum rustas upp. De tre centrumhusen rivs och ersätts med ny bebyggelse med bl.a. äldreboende. Beslut väntas under 2020.
 Högsätraområdet vid fd Lidingö sjukhus och parkeringen omdanas radikalt för att bl.a. skapa 500 nya bostäder.
 Vid Canada Bygg uppförs småhus som ska harmonisera med Canadaradhusen
 
Den nya Lidingöbron:
Arbetet går enligt plan och bron beräknas öppna för trafik 2022. Källenfors bedömer att sammanbindningen med Spårväg City genom Frihamnen till Strandvägen kommer till stånd men att det dröjer pga stora kostnader för projektet. Utbyggnaden sker troligen först efter 2030.
 
Idrottsanläggningar:
Den nya simhallen är fördröjd men planeras bli uppförd i Dalenum på platsen för den nuvarande företagsparkerningen. Lidingövallen ska byggas ut och Torsviks skola får en gymnastikhall att användas även av föreningslivet.
 
Skollokaler:
Det finns ritningar för en utbyggnad av Hersby gymnasium som ska ge 50 nya gymnasieplatser.
 
Kontakter med lidingöborna
och dess företrädare:
I den efterföljande diskussionen framförde Alf Lundberg att skrivelser till Teknik- och fastighetsnämnden besvaras dåligt eller inte alls och i flera fall finns inga protokoll på hemsidan trots att beslut fattats. Frågan har tagits upp från flera föreningar, bl.a. från Mosstorp som beskrev ombyggnaden av Mosstorpsvägen där varken samråd skett eller skrivelser besvarats. Daniel Källenfors menade att det kunde bero på personalbrist hos förvaltningen.

Höstmötet den 22 oktober 2019 behandlade:
Villaföreningarnas och Lidingövillors uppgifter och möjligheter till utveckling
 
Villaföreningarnas aktiviteter idag
Vid mötet presenterades en lista över aktiviteter som förekommit hos föreningarna senaste åren. Bland dessa fanns behandling av  lokala trafikfrågor, valborgsfirande och städdagar som vanliga aktiviteter.

Villaföreningarnas uppgift?
Som framgick av presentationen och diskussioner är ett viktigt uppdrag för resp förening
-        Att skapa samverkan och gemenskap i föreningen.
Som andra viktiga uppgifter nämndes:
-        Främja medlemmarnas intresse och ge information när det gäller
t ex fastighetsekonomi, säkerhet mot brott, trädgårdsplanering, fastighetsvård samt trafikrågor 
Det ansågs viktigt att ha åtminstone ett par medlemsaktiviteter per år.
         En uppgift är också att delta i Lidingövillors gemensamma aktiviteter. Det var inte klart för alla deltagare att till dessa aktiviteter är alla föreningsmedlemmar välkomna, inte bara representanter för styrelsen.
                                
Lidingövillors uppgift
Unikt för Lidingövillor (LVS) och dess medlemmar
-      Sedan ca 100 år finns aktiva villaföreningar på ön
-      Sedan snart 60 år är LVS samordnande organ för alltfler villaföreningar /samfälligheter
-      LVS har hela tiden god kontakt och gott samarbete med stadens beslutsfattare samt är
aktiv med att driva och påverka politiker i för medlemmarna angelägna frågor
 
LVS uppgift/mål (enligt stadgar)
-      Främja medlemsföreningarnas intressen
-      Remissinstans i gemensamma frågor
-      Informera medlemmarna i frågor av intresse för fastighetsägare
 
Önskemål på LVS från medlemsföreningar                      
-      Verka för att Lidingös särart som villastad bevaras
-      Bevaka att stadens unika grön- och vattenområden bevaras
-      Fortsätta att engagera sig i trafik- och byggfrågor
-      Anordna -seminarier om frågor som hjälper och informerar villaägare
-      Engagera sig för att lösa uppkomna föreningsgemensamma problem ofta i samverkan med staden m m

LVS arbetsområden hittills – exempel                                          
-      Byggande/bygglov – stadens planer, aktuella förändringar, samrådsformer
-      Vägar/trafik – framkomlighet, hinder, vägmiljö (bl a buller), båttrafik, snöröjning, vägsopning
-      Rekreationsområden, miljö och natur
-      Fastighetsekonomi – solceller, värmepumpar, skatter och avgifter
-      Säkerhetsfrågor, trygghet
-      Medlemsrabatter hos företag
 Former av aktiviteter                                               
-      Medlemsseminarier med information och diskussion/dialog
-      Information via mejl om intressanta aktiviteter och händelser
-      Påverkan på stadens politiker/tjänstemän
-      Påverkan på andra aktuella myndigheter (ofta via staden), t ex Polisen, SL, Stockholm stad
-      Samverkan med företag av intresse för medlemmarna samt sponsring
 
Vad är LVS bra på
Här framfördes att LVS är bra på att samverka med Lidingö stad och att LVS ordnar intressanta informationsmöten för medlemsföreningarna och dess medlemmar.
Vad är LVS sämre på
-        Att informera mera om vilt- och trädgårdsfrågor
-        Att verka för att äldre personers möjligheter att bo kvar i sin bostad uppmärksammas
-        Att verka för att aktiviteter som varit lyckosamma och värdefulla erfarenheter i en medlemsförening sprids
-        Att få tillräcklig spridning på LVS erbjudanden och inbjudningar till alla medlemmar i föreningarna.

Lidingövillors årsmöte 2019
innehöll också en information om boskatter och ev. nya pålagor med Skattebetalanas chefsekonom Sofia Linder och ägde rum den 9 april. 
  Ny i strelsen blev Roger Anbratt från Vikbyvägens villaägareförening.


Vårmöte med Daniel Källenfors den 12 mars 2019
På LVS Lidingövillors vårmöte den 12 mars var kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors inbjuden. Han inledde med att berätta om de fyra fokusområden som den borgerliga majoriteten arbetar
efter.
Utgångspunkten var de frågeställningar som Lidingöborna röstade för i valet.

 I huvudsak är Lidingöborna nöjda och vill att vi ska ta tillvara på det som är bra, förbättra det som är mindre bra och leverera det som vi lovar, säger Daniel Källenfors. Vi kommer att fokusera på kärnkompetensen, där skola och omsorg är de stora bitarna. Lidingös skolor ligger högt i meritvärden, så det ska vi förvalta.   

Det andra området är ”Lidingö är unikt”, där exempelvis byggfrågor kommer. Daniel berättade att man ska vårda och utveckla de områden som finns och behöver rustas. Fyra områden är prioriterade; Lidingö Centrum, Högsätra, Rudboda och Käppala.

För det tredje vill man satsa på hållbar ekonomi och ekonomiskt ansvarstagande. Skatten har ju sänkts men den ska ner 50 öre. Framför allt ska man satsa på effektivisering av kommunens arbete och förvaltningarna med hjälp av styrsystem och nyckeltal. Inget som kommer att påverka den service som levereras, utlovar Källenfors.

Det fjärde området är kommunikation. Man ska arbeta för mer samtal och dialog med Lidingöborna, en mer öppen och lyssnande attityd. De närvarande fick sedan tillfälle att ställa frågor och komma med förslag. Det blev en öppen och trevlig dialog, precis som Daniel Källenfors utlovat.


Höstmötet den 7 november 2018 behandlade Solenergi och elfordon 
  och Vad kan villaägare vinna på klimatåtgärder?
Solenergi    Energirådgivare Karin Lindström gav oss en mycket uppskattad information om solenergi - dess möjligheter, kostnader och begränsningar. Hon stöddes av hållbarhetschef Stina Jeansson från Lidingö stad.
     Solceller ger el och solfångare ger värme. Den producerade elen kan användas i den egna bostaden eller säljas och skickas ut på nätet. Ett problem med el är att den måste användas omedelbart. Det finns tekniska lösningar att lagra elen i ett ”batterilager” men det innebär energiförluster. Om man använder ett system för lagring av el bör den användas samma dygn. Långtidslagring ger stora förluster genom att batteriet laddas ur.
     Solpaneler på tak ger bästa totala utbytet i söderläge men öst-västläge kan matcha energibehovet bättre. Vinklade tak är ger det bästa energiutbytet. Partiell skuggning på taket ger oproportionerligt stora förluster. Solpaneler har en livlängd på ca 30 år. För en grov uppskattning av bostadens möjligheter att ge solenergi kan man använda sig av solkartan som finns på nätet  www.energiradgivningen.se.
     Ett problem med solfångare – som ger värme inte el – är att de ger lite värme när behovet är störst dvs vintertid. De kan lämpa sig bra för uppvärmning av varmvatten eller en swimmingpool. Den som vill installera solenergi kan vända sig till branchorganisationen Föreningen Svensk Solenergi.
 
Elfordon    Jens Andreasson informerade om elfordon. En genomsnittlig elbil uppgavs förbruka ca 1,5 kWh/mil vilket ger en driftkostnad på ca 2 kr/mil. Idag finns det ett utbyggt nät av laddstationer i Sverige. Nättjänsten   www.uppladdning.nu visar alla laddstationer. I Stockholmsområdet är nätet av laddstationer väl utbyggt.
Mötesdelagare som själva använde elfordon uttryckte belåtenhet med dessa. Serviceintervallen för  elmotorer kan vara så långa som 3 år. Elbilarnas akilleshäl är batterierna. Det är viktigt att vårda batterierna och inte låta dem stå oanvända eller bli urladdade.  Men med tanke på att tillverkningen av stora batterier belastar miljön mycket mer än mindre batterier bör den som brukar köra korta sträckor satsa på ett fordon med ett mindre batteri. Man bedömde att vi inte står inför något tekniksprång vad gäller elbatterier.
Det finns också elhybridfordon med två motorer - en elmotor och en förbränningsmotor. Förbränningsmotorn kan ta vid när laddningen är förbrukad och används också för att ladda elmotorn.
 
Information om LVS

Alf Lundberg påminde om att medlemskap i LVS ger bra rabatter hos många handlare i Lidingö.
Svensk Fastighetsförmedling är en ny mäklare som sponsrar LVS.


Höstmötet 2017 ägde rum den 8 november
med en intressant information och debatt med Kommunstyrelsens ordförande om stadens olika satsningar samt hur beslut fattas om skrivelser från oss invånare.
Programmet omfattade: 
  Lidingö stads satsning på infrastrukturen med Anna R Kihlman, kommunstyrelsens ordförande 
med dialog om Spårvägens nya bro, Biltrafiken - bullerbekämpning, parkeringsbrist, framkomlighetsprobelm
  Kontakt med staden och skrivelser
om samrådet som behöver förbättras och hur hitta protokoll
  LVS Föreningsinformation innehöll bl a nytt om inbrotten på ön och hur nå ut med info till alla medlemmar.

Lidingövillors Vårmöte 2017
den 30 mars var en dialog med Miljö- och stadsplanechef Amanda Horwitz och medarbetare om
Aktuella planer för Lidingös utveckling

Centrum och Torsviks utveckling startar med området Lejonvägen -Friggagatan - Odengatan. Parkeringen bebyggs och ny parkering skapas i två våningar under jord. Nya butiksytor och bostäder skapas. Lidingövillor tryckte på behovet av tillräckliga parkeringar.
Högsätraområdet kompletteras med ett stort område med något lägre byggnader och en ny centrumgata tvärs igenom samt ett torg. En ny gångbro görs över mot Dalénumområdet.  Nya parkeringsplatser i garage. Samrådet om detta har varit positivt.
Rudboda (Lojobacken) byggs ut ordentligt med 9 punkthus omgivna av grönska. Detaljplan i höst.
"Grönplanen" med grönområden cirkulerades vid mötet.
En "Blåplan" med stränder och sjöar/vattendrag och åtgärder betr. dessa skickas inom kort på remiss till Lidingövillor, som kommer att be medlemsföreningarna om deras synpunkter.
Kulturmiljöprogrammet med K-märkta byggnader och områden (där byggrestriktioner gäller) kommer sannolikt att skickas på remiss till LVS.

Om Lidingövillor
Alf Lundberg informerade om att vid årsmötet den 16 maj vår kommun-polis kommer att informera om brott och inbrott. Se särskild inbjudan på startsidan..
Bullerfrågorna på S:a Huvudleden har tagits upp i LVS trafikprojekt med staden och Tekniska förvaltningen arbetar nu aktivt med dessa.

Lidingövillors höstmöte 2016
den 7 november omfattade en dialog med kommunstyrelsens ordförande samt en presentation av Svenska Mäklarhus.
-  Sara Danielsson berättade om ökad efterfrågan och bra priser på bostadsmarknaden bl a på grund av Norra länken och närheten till Norra Djurgårdsstaden. Flyttskatten hindrar dock många från att sälja nu
-  Anna R Kihlman berättade att byggandet fortsätter och att det bl a planeras ett 22-våningshus i Dalénum. Staden arbetar för att få igång Spårväg City via Lidingö. Man förhandlar vidare om dubbelspår på nya bron, som nu försenas. Bättre turtäthet för bussar och tåget arbetar man också för, ett krav som framfördes av deltagarna.
-  Lidingövillor har haft ett möte i Trafikprojektet med staden. Där behandlades bl a bristen på dialog betr ny cykelbana på N.Kungsvägen
samt bullerproblemen utefter S.Kungsvägen-Gåshagleden.med bl a behov av mera "tyst asfalt". Desutom diskuterades stadens principer om varför man inte får bygga Atterfallhus på "kulturhistoriskt värdefulla" fastigheter och hur det kan bedömas. Information om detta finns på LVS.

Hur får jag bygga ut mitt hus?
var ämnet för Lidingövillors medlemsmöte den 3 november 2015, då många av föreningarna deltog. Presentationen gjordes av Amanda Horwitzoch AgnetaTarandi från Miljö/stadsbyggnadskontoret
Frågor som togs upp var bl a Attefallshus och Friggebodar, delning av tomten och kan jag göra om till bostadsrätt.
Attefallspecialisten med Lars Rosén och Stig Karlin visade på exempel.

Från Lidingövillor informerades om:
-  T-bana till ön - Styrelsen har begärt i brev till Kommunstyrelsen att man snabbutreder hur den nya lilla bron också kan klara en framtida T-bana till Lidingö centrum, som nu aktualiserats av Sverigeförhandlingen
-  Möjligheten att slippa trängselskatter vid färd till Ropsten tur o. retur - bearbetas av staden mot regeringens departement.
-  Infartsparkeringar - behov på ön i stället för i Ropsten.
-  Kampanjen mot inbrott fortsätter med spridning av DNA-märkning. 

Stadsbyggnadkontorets information omfattade:
-  Utbyggnaden av Lidingö centrum med fler butiker, kontor, bostäder och större parkeringar. Ny dialog med medborgarna sker i mars 2016.
-  Bygglov och marklov krävs utom för Attefallsåtgärder och Figgebod.
Men anmälan måste göras och flera viktiga krav måste uppfyllas om man planerar för permanentboende. Attefall kan gälla ny byggnad på 25 kvm eller tillbyggnad på 15 kvm men reglerna äller ej inom "särskilt värdefullt område". Boverkets hemsida ger mera information.
-  Bostadsrättsförening kan bildas om man får tillstånd att arrangera minst 3 lägenheter på tomten t ex i ett Attefallshus.
-  Delning av tomt - möjligheten styrs av gällande fastighetsplaner. Normalt kan detta gå om tomten är minst 800 kvm om inga andra restriktioner finns.

Stoppa inbrotten med DNA!
Medlemmar i Lidingövillors 19 medlemsföreningar erbjuds ett mycket förmånligt erbjudande i form av möjlighet till DNA-märkning av tillhörigheter till ca halva priset ca 750 kr.
I Sticklingeområdet har man använt metoden och inbrotten har minskat drastiskt. Det finns nu exempel på föreningar där 60% av medlemmarna direkt anslutit sig till detta erbjudande och flera föreningar är mycket intresserade att göra samma sak.


Meddela din förenings styrelse om du är intresserad av mera information och vill gå med i det attraktiva DNA-erbjudandet. 
. . . eller anmäl dig via mejl till oss - gå in på "Om oss och Kontakt" och skriv:
   Namn

   Adress
   Telefon (helst mobil)
   Mejladress
så tar vi kontakt och du får ditt DNA-paket.

Vad är egentligen DNA-märkning?
Märkningen innebär att man får en liten behållare med pensel, ungefär som en tippexflaska. Sedan penslar man ett litet område på guldringen, mobiltelefonen, datorn, båtmotorn eller andra stöldbegärliga föremål. Varje märkningsvätska är unik och innehåller en kod för varje hushåll. Koden lagras i en databas som polisen har tillgång till. Om ett märkt föremål blir stulet och hittas i Sverige eller övriga Europa gör märkningen att polisen kan lämna tillbaka föremålet till sin rätte ägare. Alla poliser i Stockholms-området är utrustade med en UV-lampa med vars hjälp de kan se om föremål är märkta med märkDNA.

Det går att märka upp ca 400 föremål med detta märkDNA-kit. Man får också med ett antal dekaler för att sätta upp på lämpliga ställen, ex fönstren och ytterdörrar i bostaden/ sommarhuset, bilfönstret, båten m.m. Större skyltar (21x30 cm) för uppmärkning av områden går att köpa till för 50 kr/st.


Centrum/Torsvik
Synpunkter från LIDINGÖVILLORs styrelse

LIDINGÖVILLORs styrelse vill här lämna sina synpunkter på förslagna alternativ för utbyggnad av Centrum/Torsvik. Flera av våra medlemsföreningar kommer dessutom att lämna egna yttranden.

Kommunikationer
De allmänna kommunikationerna till Lidingö centrum bör förbättras så att det blir ett kommunikationsnav för Lidingö. Spårväg i vägnivå och över bro i centrum anser vi blir för bullrig och skapar trafikrisker. Staden bör i stället undersöka möjligheter med en spårtunnel för tåget med en underjordisk hållplats i centrum. På sikt bör Lidingö få tunnelbana till centrum och planerna för tågbanan bör ta hänsyn till detta.
God tillgång till parkeringsplatser samt bra tillfartsvägar måste finnas i anslutning till Lidingö centrum.

Vi förordar att biltunnel byggs enligt förslaget om den kan finansieras. Den borttagna väggraven bör uttnytjas till positiva ändamål såsom nya bostäder, parkeringar och motsvarande.

Bostäder och butiker
Bostäder i anslutning till centrum bör byggas i måttlig utsträckning så att Lidingö stad tar sin andel av beräknad inflyttning till länet. Det gäller inte minst behovet av studentbostäder. Byggnationen av bostäder och butiker i centrum får inte ske på bekostnad av de lokala stadsdelscentra, som finns utspridda på Lidingö. Vi värnar om de tjänster som dessa centra tillför såsom butiker och restauranger och vill gärna se att dessa centra får en möjlighet att utvecklas.

Trafikprojektet
Det senaste mötet i projektet den 24 oktober 2016 behandlade
-  bulleråtgärder utefter S:a Kungsvägen och Gåshagaleden
-  behovet av lokala parkeringar, som minskar alltmer
-  ny kontroversiell cykelbana på N.Kungsvägen (nu slopad)
-  infartsparkeringar befintliga och planerade nya
-  säkra skolvägar
och synpunkter gavs av Lidingövillors representanter.

Läs anteckningarna här
 

Lidingövillors
Jubileumsskrift

Lidingövillors uppmärksammade jubileumsskrift 1961-2011 finns nu på lager. Den beskriver Lidingös historia ur villa-/radhusägarens synvinkel. Den visar bl a hur dramatiskt feltänkta beslut för många år sedan kunde stoppas av en kraftfull och enhällig villarörelse. Exempelvis förhindrades en 3-4 -filig motorväg över Lidingö till Vaxholm och en befolkningsökning till över 100 000 invånare redan för 30 år sedan. Boken beskriver också vad 18 villaägareföreningar åstadkommit tillsammans. Annonser bidrar till finansieringen av tryckningen.

Beställ via Alf Lundberg.
Priser:
- 10 kr/st för alla medlemmar i en förening
- 20 kr/st för 15 ex åt gången via en förening
- 30 kr/st till individuell adress
TILLGREPPSBROTT M.M LIDINGÖ STAD • MARS 2020                     
I fokus just nu
Det finns uppgifter om att kriminella utnyttjar situationen kring Covid-19 och oron att bli smittad. Det är därför viktigare än någonsin att hjälpas åt och ta hand om varandra, inte bara för att undvika att smittas av corona utan även för att förhindra inbrott, bedrägerier m.m. Grannsamverkan är en viktig del i detta. 

Bedrägerier kopplat till nya coronaviruset
Bedräglig e-post och sms som utnyttjar det pågående influensautbrottet figurerar allt mer runt om i världen. Kriminella drar nytta av välkända informationskanaler och institutioner, många gånger i syfte att förmå dig att installera skadlig kod i din dator. Världshälsoorganisationen (WHO) varnar för att bedragare skickar e-post med bland annat bilagor eller länkar med skadlig kod som ser ut att komma från WHO. Ännu har polisen inte sett att Sverige är särskilt utsatt för dessa utskick. Polisen har dock rapporter om falska sms som ser ut att komma från Karolinska institutet (KI) där du uppmanas lämna bidrag för fortsatt forskning om coronaviruset. Du uppmanas ta kontakt med KI på en falsk gmail-adress och bidraget ska lämnas i form av bitcoin. Polisen ser dessutom några fall av utpressningsmejl där mottagaren blir hotat att smittas av coronaviruset om de inte omedelbart betalar en större summa pengar i bitcoin.
På WHO:s webbsida https://www.who.int/about/communications/cyber-security hittar du information om hur du kan skydda dig mot bedräglig e-post och rapportera om du blivit utsatt. Det förekommer även att bedragare iklädda skyddskläder ringer på hemma hos personer och erbjuder falska virustester. På så sätt får bedragarna tillgång till dina kortuppgifter.  

Faktaansvarig:
Pontus Oscarsson, Kommunpolis Lidingö stad (LPO Norrmalm)  pontus.oscarsson@polisen.se

Inbrott i bostäder
Det är historiskt sett fler inbrott i bostäder under årets första månader. Hittills i år ser polisen en ökning av inbrott i villa/radhus men en minskning av inbrott i lägenhet på Lidingö. Orsaken till att inbrotten ökar beror sannolikt på att flera lokala inbrottstjuvar är frigivna efter avtjänade fängelsestraff och just nu är väldigt brottsaktiva.  
 
Försök till inbrott i villa/radhus har ökat vilket kan tyda på att grannsamverkan fungerar bättre än tidigare. Fler tjuvar blir avbrutna och iakttagna av grannarna och det mekaniska skyddet har förbättrats i flera bostäder. 

Grannsamverkan på Lidingö är relativt utbredd men den kan förbättras både vad gäller nya områden men också aktivitet och informationsspridning inom befintliga grannsamverkansföreningar. Om du är intresserad av att starta upp grannsamverkan och bli kontaktombud i ditt bostadsområde kontaktar du din kommunpolis pontus.oscarsson@polisen.se
 
Grunden i grannsamverkan är att vara vaksam och meddela dina grannar om du ser eller hör något som gör dig misstänksam. Vid pågående brott ringer du 112. Merparten av alla inbrott sker genom altandörren på baksidan av fastigheten. Det är därför viktigt att du förstärker det mekaniska skyddet på din bostad. Se till att du har bra dörrar och fönster i väl förankrad karm samt bra lås på både dörrar och fönster (både på fram- och på baksidan av fastigheten). Det ska vara svårt för tjuven att ta sig både in och ut ur bostaden! Komplettera därefter med DNA-märkning och larm. Mer tips hittar du på www.samverkanmotbrott.se och www.stoldskyddsforeningen.se 
 
Vill du också göra en insats och hjälpa till att förhindra inbrott på Lidingö? Lidingö stads grannstödsbil behöver alltid nya förare! Vill du veta mer eller anmäla intresse att börja som förare till grannstödsbilen kontaktar du ordförande för grannstödsbilens styrgrupp kerstin.larsen@gmail.com  
Cykel- och mopedstölder Glädjande nog är det hittills i år inga rapporterade cykelstölder på Lidingö och endast en mopedstöld. Detta trots att cykelsäsongen startat tidigare och att flera cyklar pga. situationen med corona. Det finns några enkla åtgärder du kan vidta för att minska risken att få din cykel stulen. Sprid gärna bifogad film till dina grannar och vänner. https://www.facebook.com/polisen.norrmalm/videos/2582546692069748/ 

Brott mot äldre Polisens nationella bedrägericenter tillsammans med PRO m.fl. har tagit fram tips och råd på hur du kan förebygga stöld och bedrägeri på nätet, i hemmet och på stan. Sprid gärna bifogade foldrar till dina medlemmar och anordna gärna en utbildning där ni diskuterar kring ämnet utifrån bifogat material och filmerna som du hittar via nedan länkar.  
Försök inte lura mig på nätet: https://www.youtube.com/watch?v=H5b_UMy2o9k
Försök inte lura mig i hemmet: https://www.youtube.com/watch?v=nzbVkQ7PVX4  
Försök inte lura mig på stan: https://www.youtube.com/watch?v=7PBpHey9_-0 
 

 


Grannsamverkan

Inbrotten har ökat på Lidingö under sista åren. Lidingövillors medlems-föreningar har därför bl a engagerat sig i Grannsam-verkanbilen med sponsring av den samt medverkan med bilförare. Polisen gör regelbundet upp listor över inbrott och stölder.

 

Läs om grannsamverkansbilen här (Word). 


 

Norra Djurgårdsstaden var ämnet på årsmötet den 10 maj 2012, med ca 60 deltagare. Stockholm stads borgarråd Ulla Hamilton informerade och det blev en livlig debatt, som till stor del kom att handla om infartsparkeringen i Ropsten och det planerade stora handelscentrat i Frihamnen. Stockholm vill ersätta infartsparkeringen med byggnation, men Lidingöborna (även icke föreningsmedlemmar inbjudna)
ifrågasatte detta.