Aktuellt

Lidingövillors årsmöte 2019
innehöll också en information om boskatter och ev. nya pålagor med Skattebetalanas chefsekonom Sofia Linder och ägde rum den 9 april. 
  Ny i strelsen blev Roger Anbratt från Vikbyvägens villaägareförening.

 

Vårmöte med Daniel Källenfors den 12 mars 2019
På LVS Lidingövillors vårmöte den 12 mars var kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors inbjuden. Han inledde med att berätta om de fyra fokusområden som den borgerliga majoriteten arbetar
efter.
Utgångspunkten var de frågeställningar som Lidingöborna röstade för i valet.

 I huvudsak är Lidingöborna nöjda och vill att vi ska ta tillvara på det som är bra, förbättra det som är mindre bra och leverera det som vi lovar, säger Daniel Källenfors. Vi kommer att fokusera på kärnkompetensen, där skola och omsorg är de stora bitarna. Lidingös skolor ligger högt i meritvärden, så det ska vi förvalta.   

Det andra området är ”Lidingö är unikt”, där exempelvis byggfrågor kommer. Daniel berättade att man ska vårda och utveckla de områden som finns och behöver rustas. Fyra områden är prioriterade; Lidingö Centrum, Högsätra, Rudboda och Käppala.

För det tredje vill man satsa på hållbar ekonomi och ekonomiskt ansvarstagande. Skatten har ju sänkts men den ska ner 50 öre. Framför allt ska man satsa på effektivisering av kommunens arbete och förvaltningarna med hjälp av styrsystem och nyckeltal. Inget som kommer att påverka den service som levereras, utlovar Källenfors.

Det fjärde området är kommunikation. Man ska arbeta för mer samtal och dialog med Lidingöborna, en mer öppen och lyssnande attityd. De närvarande fick sedan tillfälle att ställa frågor och komma med förslag. Det blev en öppen och trevlig dialog, precis som Daniel Källenfors utlovat.


Höstmötet den 7 november 2018 behandlade Solenergi och elfordon 
  och Vad kan villaägare vinna på klimatåtgärder?
Solenergi    Energirådgivare Karin Lindström gav oss en mycket uppskattad information om solenergi - dess möjligheter, kostnader och begränsningar. Hon stöddes av hållbarhetschef Stina Jeansson från Lidingö stad.
     Solceller ger el och solfångare ger värme. Den producerade elen kan användas i den egna bostaden eller säljas och skickas ut på nätet. Ett problem med el är att den måste användas omedelbart. Det finns tekniska lösningar att lagra elen i ett ”batterilager” men det innebär energiförluster. Om man använder ett system för lagring av el bör den användas samma dygn. Långtidslagring ger stora förluster genom att batteriet laddas ur.
     Solpaneler på tak ger bästa totala utbytet i söderläge men öst-västläge kan matcha energibehovet bättre. Vinklade tak är ger det bästa energiutbytet. Partiell skuggning på taket ger oproportionerligt stora förluster. Solpaneler har en livlängd på ca 30 år. För en grov uppskattning av bostadens möjligheter att ge solenergi kan man använda sig av solkartan som finns på nätet  www.energiradgivningen.se.
     Ett problem med solfångare – som ger värme inte el – är att de ger lite värme när behovet är störst dvs vintertid. De kan lämpa sig bra för uppvärmning av varmvatten eller en swimmingpool. Den som vill installera solenergi kan vända sig till branchorganisationen Föreningen Svensk Solenergi.
 
Elfordon    Jens Andreasson informerade om elfordon. En genomsnittlig elbil uppgavs förbruka ca 1,5 kWh/mil vilket ger en driftkostnad på ca 2 kr/mil. Idag finns det ett utbyggt nät av laddstationer i Sverige. Nättjänsten   www.uppladdning.nu visar alla laddstationer. I Stockholmsområdet är nätet av laddstationer väl utbyggt.
Mötesdelagare som själva använde elfordon uttryckte belåtenhet med dessa. Serviceintervallen för  elmotorer kan vara så långa som 3 år. Elbilarnas akilleshäl är batterierna. Det är viktigt att vårda batterierna och inte låta dem stå oanvända eller bli urladdade.  Men med tanke på att tillverkningen av stora batterier belastar miljön mycket mer än mindre batterier bör den som brukar köra korta sträckor satsa på ett fordon med ett mindre batteri. Man bedömde att vi inte står inför något tekniksprång vad gäller elbatterier.
Det finns också elhybridfordon med två motorer - en elmotor och en förbränningsmotor. Förbränningsmotorn kan ta vid när laddningen är förbrukad och används också för att ladda elmotorn.
 
Information om LVS

Alf Lundberg påminde om att medlemskap i LVS ger bra rabatter hos många handlare i Lidingö.
Svensk Fastighetsförmedling är en ny mäklare som sponsrar LVS.


Höstmötet 2017 ägde rum den 8 november
med en intressant information och debatt med Kommunstyrelsens ordförande om stadens olika satsningar samt hur beslut fattas om skrivelser från oss invånare.
Programmet omfattade: 
  Lidingö stads satsning på infrastrukturen med Anna R Kihlman, kommunstyrelsens ordförande 
med dialog om Spårvägens nya bro, Biltrafiken - bullerbekämpning, parkeringsbrist, framkomlighetsprobelm
  Kontakt med staden och skrivelser
om samrådet som behöver förbättras och hur hitta protokoll
  LVS Föreningsinformation innehöll bl a nytt om inbrotten på ön och hur nå ut med info till alla medlemmar.

Lidingövillors Vårmöte 2017
den 30 mars var en dialog med Miljö- och stadsplanechef Amanda Horwitz och medarbetare om
Aktuella planer för Lidingös utveckling

Centrum och Torsviks utveckling startar med området Lejonvägen -Friggagatan - Odengatan. Parkeringen bebyggs och ny parkering skapas i två våningar under jord. Nya butiksytor och bostäder skapas. Lidingövillor tryckte på behovet av tillräckliga parkeringar.
Högsätraområdet kompletteras med ett stort område med något lägre byggnader och en ny centrumgata tvärs igenom samt ett torg. En ny gångbro görs över mot Dalénumområdet.  Nya parkeringsplatser i garage. Samrådet om detta har varit positivt.
Rudboda (Lojobacken) byggs ut ordentligt med 9 punkthus omgivna av grönska. Detaljplan i höst.
"Grönplanen" med grönområden cirkulerades vid mötet.
En "Blåplan" med stränder och sjöar/vattendrag och åtgärder betr. dessa skickas inom kort på remiss till Lidingövillor, som kommer att be medlemsföreningarna om deras synpunkter.
Kulturmiljöprogrammet med K-märkta byggnader och områden (där byggrestriktioner gäller) kommer sannolikt att skickas på remiss till LVS.

Om Lidingövillor
Alf Lundberg informerade om att vid årsmötet den 16 maj vår kommun-polis kommer att informera om brott och inbrott. Se särskild inbjudan på startsidan..
Bullerfrågorna på S:a Huvudleden har tagits upp i LVS trafikprojekt med staden och Tekniska förvaltningen arbetar nu aktivt med dessa.

Lidingövillors höstmöte 2016
den 7 november omfattade en dialog med kommunstyrelsens ordförande samt en presentation av Svenska Mäklarhus.
-  Sara Danielsson berättade om ökad efterfrågan och bra priser på bostadsmarknaden bl a på grund av Norra länken och närheten till Norra Djurgårdsstaden. Flyttskatten hindrar dock många från att sälja nu
-  Anna R Kihlman berättade att byggandet fortsätter och att det bl a planeras ett 22-våningshus i Dalénum. Staden arbetar för att få igång Spårväg City via Lidingö. Man förhandlar vidare om dubbelspår på nya bron, som nu försenas. Bättre turtäthet för bussar och tåget arbetar man också för, ett krav som framfördes av deltagarna.
-  Lidingövillor har haft ett möte i Trafikprojektet med staden. Där behandlades bl a bristen på dialog betr ny cykelbana på N.Kungsvägen
samt bullerproblemen utefter S.Kungsvägen-Gåshagleden.med bl a behov av mera "tyst asfalt". Desutom diskuterades stadens principer om varför man inte får bygga Atterfallhus på "kulturhistoriskt värdefulla" fastigheter och hur det kan bedömas. Information om detta finns på LVS.

Hur får jag bygga ut mitt hus?
var ämnet för Lidingövillors medlemsmöte den 3 november 2015, då många av föreningarna deltog. Presentationen gjordes av Amanda Horwitzoch AgnetaTarandi från Miljö/stadsbyggnadskontoret
Frågor som togs upp var bl a Attefallshus och Friggebodar, delning av tomten och kan jag göra om till bostadsrätt.
Attefallspecialisten med Lars Rosén och Stig Karlin visade på exempel.

Från Lidingövillor informerades om:
-  T-bana till ön - Styrelsen har begärt i brev till Kommunstyrelsen att man snabbutreder hur den nya lilla bron också kan klara en framtida T-bana till Lidingö centrum, som nu aktualiserats av Sverigeförhandlingen
-  Möjligheten att slippa trängselskatter vid färd till Ropsten tur o. retur - bearbetas av staden mot regeringens departement.
-  Infartsparkeringar - behov på ön i stället för i Ropsten.
-  Kampanjen mot inbrott fortsätter med spridning av DNA-märkning. 

Stadsbyggnadkontorets information omfattade:
-  Utbyggnaden av Lidingö centrum med fler butiker, kontor, bostäder och större parkeringar. Ny dialog med medborgarna sker i mars 2016.
-  Bygglov och marklov krävs utom för Attefallsåtgärder och Figgebod.
Men anmälan måste göras och flera viktiga krav måste uppfyllas om man planerar för permanentboende. Attefall kan gälla ny byggnad på 25 kvm eller tillbyggnad på 15 kvm men reglerna äller ej inom "särskilt värdefullt område". Boverkets hemsida ger mera information.
-  Bostadsrättsförening kan bildas om man får tillstånd att arrangera minst 3 lägenheter på tomten t ex i ett Attefallshus.
-  Delning av tomt - möjligheten styrs av gällande fastighetsplaner. Normalt kan detta gå om tomten är minst 800 kvm om inga andra restriktioner finns.

Stoppa inbrotten med DNA!
Medlemmar i Lidingövillors 19 medlemsföreningar erbjuds ett mycket förmånligt erbjudande i form av möjlighet till DNA-märkning av tillhörigheter till ca halva priset ca 750 kr.
I Sticklingeområdet har man använt metoden och inbrotten har minskat drastiskt. Det finns nu exempel på föreningar där 60% av medlemmarna direkt anslutit sig till detta erbjudande och flera föreningar är mycket intresserade att göra samma sak.


Meddela din förenings styrelse om du är intresserad av mera information och vill gå med i det attraktiva DNA-erbjudandet. 
. . . eller anmäl dig via mejl till oss - gå in på "Om oss och Kontakt" och skriv:
   Namn

   Adress
   Telefon (helst mobil)
   Mejladress
så tar vi kontakt och du får ditt DNA-paket.

Vad är egentligen DNA-märkning?
Märkningen innebär att man får en liten behållare med pensel, ungefär som en tippexflaska. Sedan penslar man ett litet område på guldringen, mobiltelefonen, datorn, båtmotorn eller andra stöldbegärliga föremål. Varje märkningsvätska är unik och innehåller en kod för varje hushåll. Koden lagras i en databas som polisen har tillgång till. Om ett märkt föremål blir stulet och hittas i Sverige eller övriga Europa gör märkningen att polisen kan lämna tillbaka föremålet till sin rätte ägare. Alla poliser i Stockholms-området är utrustade med en UV-lampa med vars hjälp de kan se om föremål är märkta med märkDNA.

Det går att märka upp ca 400 föremål med detta märkDNA-kit. Man får också med ett antal dekaler för att sätta upp på lämpliga ställen, ex fönstren och ytterdörrar i bostaden/ sommarhuset, bilfönstret, båten m.m. Större skyltar (21x30 cm) för uppmärkning av områden går att köpa till för 50 kr/st.


Centrum/Torsvik
Synpunkter från LIDINGÖVILLORs styrelse

LIDINGÖVILLORs styrelse vill här lämna sina synpunkter på förslagna alternativ för utbyggnad av Centrum/Torsvik. Flera av våra medlemsföreningar kommer dessutom att lämna egna yttranden.

Kommunikationer
De allmänna kommunikationerna till Lidingö centrum bör förbättras så att det blir ett kommunikationsnav för Lidingö. Spårväg i vägnivå och över bro i centrum anser vi blir för bullrig och skapar trafikrisker. Staden bör i stället undersöka möjligheter med en spårtunnel för tåget med en underjordisk hållplats i centrum. På sikt bör Lidingö få tunnelbana till centrum och planerna för tågbanan bör ta hänsyn till detta.
God tillgång till parkeringsplatser samt bra tillfartsvägar måste finnas i anslutning till Lidingö centrum.

Vi förordar att biltunnel byggs enligt förslaget om den kan finansieras. Den borttagna väggraven bör uttnytjas till positiva ändamål såsom nya bostäder, parkeringar och motsvarande.

Bostäder och butiker
Bostäder i anslutning till centrum bör byggas i måttlig utsträckning så att Lidingö stad tar sin andel av beräknad inflyttning till länet. Det gäller inte minst behovet av studentbostäder. Byggnationen av bostäder och butiker i centrum får inte ske på bekostnad av de lokala stadsdelscentra, som finns utspridda på Lidingö. Vi värnar om de tjänster som dessa centra tillför såsom butiker och restauranger och vill gärna se att dessa centra får en möjlighet att utvecklas.

Trafikprojektet
Det senaste mötet i projektet den 24 oktober 2016 behandlade
-  bulleråtgärder utefter S:a Kungsvägen och Gåshagaleden
-  behovet av lokala parkeringar, som minskar alltmer
-  ny kontroversiell cykelbana på N.Kungsvägen (nu slopad)
-  infartsparkeringar befintliga och planerade nya
-  säkra skolvägar
och synpunkter gavs av Lidingövillors representanter.

Läs anteckningarna här
 

Lidingövillors
Jubileumsskrift

Lidingövillors uppmärksammade jubileumsskrift 1961-2011 finns nu på lager. Den beskriver Lidingös historia ur villa-/radhusägarens synvinkel. Den visar bl a hur dramatiskt feltänkta beslut för många år sedan kunde stoppas av en kraftfull och enhällig villarörelse. Exempelvis förhindrades en 3-4 -filig motorväg över Lidingö till Vaxholm och en befolkningsökning till över 100 000 invånare redan för 30 år sedan. Boken beskriver också vad 18 villaägareföreningar åstadkommit tillsammans. Annonser bidrar till finansieringen av tryckningen.

Beställ via Alf Lundberg.
Priser:
- 10 kr/st för alla medlemmar i en förening
- 20 kr/st för 15 ex åt gången via en förening
- 30 kr/st till individuell adress

Polisen informerar
2018 19 april: 10 inbrott plus 6 inbrottsförsök
NU STJÄLS ÄVEN PASS. Under perioden 9 mars till 18 april  ck polisen tio anmälningar om bostadsinbrott
på Lidingö. I hela länet var si ran 474 polisanmälningar, jämfört med 502 motsvarande period 2017. Åtta av inbrotten gjordes i villor och radhus, två i lägenheter.
Villainbrotten på Lidingö:
- Två villainbrott på Aspstigen. Sannolikt under natten mot lördag 180310. ”Via uppbrutna/krossade fönster”.
- Norrviksvägen, villainbrott. Under förmiddagen måndag, 180312. ”Uppbruten entrédörr”.
- Klarbärsvägen, villainbrott. Mellan fredag 180323 och söndag 180325. ”Uppbruten altandörr”.
- Krokusvägen, villainbrott. Under dagen tisdag 180327. ”Uppbruten altandörr”.
- Klippvägen, villainbrott. Natten mot fredag 180330. ”Krossat fönster, öppnat från insidan”.
- Häggtunet, villainbrott. Under dagen 180411. ”Via uppbrutet altanfönster”.
- Nilstorpsvägen, villainbrott. Under eftermiddagen 180417 ”Via uppbrutet fönster”.
Lägenhetsinbrotten på Lidingö:
- Torsviksvägen, lägenhetsinbrott. Under eftermiddagen, torsdag 180315. ”Uppbruten lägenhetsdörr”.
- Tivedsvägen, lägenhetsinbrott. Under kvällen, onsdag 180404. ”Uppbruten balkongdörr”. De misstänkta gripna. Lidingösidan skrev om detta inbrott den 11 april och om polisjakten på E4:an, se denna länk. http://lidingosidan.se/lidingo/gjorde-inbrott-pa-lidingo-greps-efter-biljakt/
Dessutom gjordes även sex anmälningar om ”försök till bostadsinbrott”. Fyra försök i villor på Oxelvägen, Ostronvägen, Södra Kungsvägen respektive Barrstigen samt två försök till inbrott i lägenhet på Baggeby gårds väg och Äppelstigen.
Vid ett par inbrottsförsök har gärningsmännen troligen skrämts bort när bostädernas inbrottslarm utlösts, vid ytterligare ett tillfälle hade gärningsmännen uppenbarligen brutit på altandörren, men eftersom den haft ett lås som inte går att bryta upp med en vanlig skruvmejsel har de misslyckats.
Majoriteten av alla fullbordade inbrott fortsätter vara via olarmade altan- eller balkongdörrar samt fönster som gärningsmännen tar sig in genom med hjälp av en vanlig skruvmejsel. Det som stjäls fortsätter i huvudsak vara smycken, men även svenska pass har stulits vid  era av de aktuella inbrotten. Även om tendensen är att bostadsinbrotten minskat något i hela Stockholms län jämfört med 2017 vet man att det kan ändras igen när de nätverk, som är i Sverige tillfälligtvis för att begå bostadsinbrott, brukar börjar
i länets ytterförorter och sedan arbeta sig in mot city i Stockholms stad, och då även ”upptäcker” Lidingö,
skriver kommunpolisen Fredrik Wallén. Själva tiden för inbrotten har även förskjutits, från att ha varit utpräglade ”dagtidsföreteelser” till mer kvälls- och nattinbrott, i alla fall på Lidingö.
Under perioden har två bilddelsstölder gjorts på Lidingö, i hela länet 454 stycken. Stöldskyddsmärk ratt, instrumentpanel, takbox, lyktor etc. med dekaler, och ha ett högt ljudande larm är det råd Fredrik Wallén ger. På Lidingö har det även skett fyra bilinbrott från nattparkerade  rmabilar utomhus som varit fyllda med verktyg, som stulits. Det har också skett fyra stölder av taxboxar (i ett par fall fyllda med skidutrustning och annan packning). Den sortens bilinbrott/stölder från bil sker i princip alltid sena kvällar eller nätter.
Från den 1 januari har nio anmälningar om enskilt stulna båtmotorer gjorts, där stölden uppges ha skett på Lidingö, samt ett inbrott i båt respektive en båtstöld. I hela Stockholms län har det hittills i år gjorts 222 polisanmälningar om stulna båtmotorer. Tjuvarna vill stjäla omärkta och kompletta motorer. 
Sex veckors facit: 10 inbrott plus 6 inbrottsförsök

Tips
Gärningspersoner kan observera boende som lämnar sina bostäder för att därefter begå inbrott. Tänk på att undvika att lämna bostaden olåst samt kontrollera fönster/dörrar. Ofta förekommande tillvägagångsätt är just bryt via fönster och dörrar.

Många åker bort och inte minst under julen och därför är det viktigt att ni aktiverar era grannsamverkansgrupper. Meddela era grannar om ni åker bort, ta in varandras post, skotta snö och var vaksamma i er omgivning. 

Använd timer när ni reser bort så att huset ser bebott ut. Sätt gärna upp lampor som tänds på garageuppfarten eller i trädgården om någon rör sig där. Detta skrämmer tjuven och gör er mer uppmärksamma.

Titta gärna på filmen ”Tänk som en tjuv” genom att klicka här. Filmen ger information om hur man kan skydda sin egendom och få en tryggare boendemiljö. 

Alla iakttagelser är viktiga. Ser du något som känns annorlunda eller ser konstigt ut så kontakta Polisen. Vid pågående brott eller vid nödsituation ring 112 annars kan ni ringa 114 14 och lämna tips. 


Grannsamverkan

Inbrotten har ökat på Lidingö under sista åren. Lidingövillors medlems-föreningar har därför bl a engagerat sig i Grannsam-verkanbilen med sponsring av den samt medverkan med bilförare. Polisen gör regelbundet upp listor över inbrott och stölder.

 

Läs om grannsamverkansbilen här (Word). 


 

Norra Djurgårdsstaden var ämnet på årsmötet den 10 maj 2012, med ca 60 deltagare. Stockholm stads borgarråd Ulla Hamilton informerade och det blev en livlig debatt, som till stor del kom att handla om infartsparkeringen i Ropsten och det planerade stora handelscentrat i Frihamnen. Stockholm vill ersätta infartsparkeringen med byggnation, men Lidingöborna (även icke föreningsmedlemmar inbjudna)
ifrågasatte detta.