Aktuellt

Lidingövillors Vårmöte 2017
den 30 mars var en dialog med Miljö- och stadsplanechef Amanda Horwitz och medarbetare om
Aktuella planer för Lidingös utveckling

Centrum och Torsviks utveckling startar med området Lejonvägen -Friggagatan - Odengatan. Parkeringen bebyggs och ny parkering skapas i två våningar under jord. Nya butiksytor och bostäder skapas Samråd före sommaren. Lidingövillor tryckte på behovet av tillräckliga parkeringar. Idag finns stora brister.
Högsätraområdet kompletteras med ett stort område med något lägre byggnader och en ny centrumgata tvärs igenom samt ett torg. En ny gångbro görs över mot Dalénumområdet.  Nya parkeringsplatser i garage. Samrådet om detta har varit positivt.
Rudboda (Lojobacken) byggs ut ordentligt med 9 punkthus omgivna av grönska. Detaljplan i höst.
"Grönplanen" med grönområden cirkulerades vid mötet.
En "Blåplan" med stränder och sjöar/vattendrag och åtgärder betr. dessa skickas inom kort på remiss till Lidingövillor, som kommer att be medlemsföreningarna om deras synpunkter.
Kulturmiljöprogrammet med K-märkta byggnader och områden (där byggrestriktioner gäller) kommer sannolikt att skickas på remiss till LVS.

Om Lidingövillor
Alf Lundberg informerade om att årsmötet äger rum den 16 maj, då också vår kommunpolis kommer att informera om brott och inbrott. Se särskild inbjudan på startsidan..
Bullerfrågorna på S:a Huvudleden har tagits upp i LVS trafikprojekt med staden och Tekniska förvaltningen arbetar nu aktivt med dessa.
Österleden mot Nacka diskuterades också - planering för leden pågår.

Lidingövillors höstmöte 2016
den 7 november omfattade en dialog med kommunstyrelsens ordförande samt en presentation av Svenska Mäklarhus.
-  Sara Danielsson berättade om ökad efterfrågan och bra priser på bostadsmarknaden bl a på grund av Norra länken och närheten till Norra Djurgårdsstaden. Flyttskatten hindrar dock många från att sälja nu
-  Anna R Kihlman berättade att byggandet fortsätter och att det bl a planeras ett 22-våningshus i Dalénum. Staden arbetar för att få igång Spårväg City via Lidingö. Man förhandlar vidare om dubbelspår på nya bron, som nu försenas. Bättre turtäthet för bussar och tåget arbetar man också för, ett krav som framfördes av deltagarna.
-  Lidingövillor har haft ett möte i Trafikprojektet med staden. Där behandlades bl a bristen på dialog betr ny cykelbana på N.Kungsvägen
samt bullerproblemen utefter S.Kungsvägen-Gåshagleden.med bl a behov av mera "tyst asfalt". Desutom diskuterades stadens principer om varför man inte får bygga Atterfallhus på "kulturhistoriskt värdefulla" fastigheter och hur det kan bedömas. Information om detta finns på LVS.

Hur får jag bygga ut mitt hus?
var ämnet för Lidingövillors medlemsmöte den 3 november 2015, då många av föreningarna deltog. Presentationen gjordes av Amanda Horwitzoch AgnetaTarandi från Miljö/stadsbyggnadskontoret
Frågor som togs upp var bl a Attefallshus och Friggebodar, delning av tomten och kan jag göra om till bostadsrätt.
Attefallspecialisten med Lars Rosén och Stig Karlin visade på exempel.

Från Lidingövillor informerades om:
-  T-bana till ön - Styrelsen har begärt i brev till Kommunstyrelsen att man snabbutreder hur den nya lilla bron också kan klara en framtida T-bana till Lidingö centrum, som nu aktualiserats av Sverigeförhandlingen
-  Möjligheten att slippa trängselskatter vid färd till Ropsten tur o. retur - bearbetas av staden mot regeringens departement.
-  Infartsparkeringar - behov på ön i stället för i Ropsten.
-  Kampanjen mot inbrott fortsätter med spridning av DNA-märkning. 

Stadsbyggnadkontorets information omfattade:
-  Utbyggnaden av Lidingö centrum med fler butiker, kontor, bostäder och större parkeringar. Ny dialog med medborgarna sker i mars 2016.
-  Bygglov och marklov krävs utom för Attefallsåtgärder och Figgebod.
Men anmälan måste göras och flera viktiga krav måste uppfyllas om man planerar för permanentboende. Attefall kan gälla ny byggnad på 25 kvm eller tillbyggnad på 15 kvm men reglerna äller ej inom "särskilt värdefullt område". Boverkets hemsida ger mera information.
-  Bostadsrättsförening kan bildas om man får tillstånd att arrangera minst 3 lägenheter på tomten t ex i ett Attefallshus.
-  Delning av tomt - möjligheten styrs av gällande fastighetsplaner. Normalt kan detta gå om tomten är minst 800 kvm om inga andra restriktioner finns.

Stoppa inbrotten med DNA!
Medlemmar i Lidingövillors 19 medlemsföreningar erbjuds ett mycket förmånligt erbjudande i form av möjlighet till DNA-märkning av tillhörigheter till ca halva priset ca 750 kr.
I Sticklingeområdet har man använt metoden och inbrotten har minskat drastiskt. Det finns nu exempel på föreningar där 60% av medlemmarna direkt anslutit sig till detta erbjudande och flera föreningar är mycket intresserade att göra samma sak.


Meddela din förenings styrelse om du är intresserad av mera information och vill gå med i det attraktiva DNA-erbjudandet. 
. . . eller anmäl dig via mejl till oss - gå in på "Om oss och Kontakt" och skriv:
   Namn

   Adress
   Telefon (helst mobil)
   Mejladress
så tar vi kontakt och du får ditt DNA-paket.

Vad är egentligen DNA-märkning?
Märkningen innebär att man får en liten behållare med pensel, ungefär som en tippexflaska. Sedan penslar man ett litet område på guldringen, mobiltelefonen, datorn, båtmotorn eller andra stöldbegärliga föremål. Varje märkningsvätska är unik och innehåller en kod för varje hushåll. Koden lagras i en databas som polisen har tillgång till. Om ett märkt föremål blir stulet och hittas i Sverige eller övriga Europa gör märkningen att polisen kan lämna tillbaka föremålet till sin rätte ägare. Alla poliser i Stockholms-området är utrustade med en UV-lampa med vars hjälp de kan se om föremål är märkta med märkDNA.

Det går att märka upp ca 400 föremål med detta märkDNA-kit. Man får också med ett antal dekaler för att sätta upp på lämpliga ställen, ex fönstren och ytterdörrar i bostaden/ sommarhuset, bilfönstret, båten m.m. Större skyltar (21x30 cm) för uppmärkning av områden går att köpa till för 50 kr/st.


Energi i hemmet
Vid medlemsmötet den 5 november 2014 informerade Jan-Erik Nowacki från Svenska kyl- och Värmepumpföreningen och Joachim Lindborg från Sustainable Innovation om
-  erfarenheter av värmepumpar, solceller och vindkraft hittills
-  nya möjligheter att styra energi i hemmet via nätet

60% av alla småhus i Sverige har värmepump. Vi är världens ledande land när det gäller bergvärme. Energibesparingen är 50-70% för de olika pumptyperna. Solenergi är svårt att få ekonomi i än så länge. Man kan bli delägare i en vindkraftspark och på så sätt få bidrag till sin egen energiförbrukning.

Styrning via Internet
Det finns idag flera system för att sätta på/stänga av eller reglera värmepumpar och andra energiskapare via nätet eller telefon. Detta kan samtidigt vara kopplat till lås, hemlarm, tvättmaskin m m vid viss tidpunkt. Dessa system är än så länge ganska komplicerade men kommer att bli lättare att hantera så småningom.

Läs mer i protokollet från medlemsmötet.

Centrum/Torsvik
Synpunkter från LIDINGÖVILLORs styrelse

LIDINGÖVILLORs styrelse vill här lämna sina synpunkter på förslagna alternativ för utbyggnad av Centrum/Torsvik. Flera av våra medlemsföreningar kommer dessutom att lämna egna yttranden.

Kommunikationer
De allmänna kommunikationerna till Lidingö centrum bör förbättras så att det blir ett kommunikationsnav för Lidingö. Spårväg i vägnivå och över bro i centrum anser vi blir för bullrig och skapar trafikrisker. Staden bör i stället undersöka möjligheter med en spårtunnel för tåget med en underjordisk hållplats i centrum. På sikt bör Lidingö få tunnelbana till centrum och planerna för tågbanan bör ta hänsyn till detta.
God tillgång till parkeringsplatser samt bra tillfartsvägar måste finnas i anslutning till Lidingö centrum.

Vi förordar att biltunnel byggs enligt förslaget om den kan finansieras. Den borttagna väggraven bör uttnytjas till positiva ändamål såsom nya bostäder, parkeringar och motsvarande.

Bostäder och butiker
Bostäder i anslutning till centrum bör byggas i måttlig utsträckning så att Lidingö stad tar sin andel av beräknad inflyttning till länet. Det gäller inte minst behovet av studentbostäder. Byggnationen av bostäder och butiker i centrum får inte ske på bekostnad av de lokala stadsdelscentra, som finns utspridda på Lidingö. Vi värnar om de tjänster som dessa centra tillför såsom butiker och restauranger och vill gärna se att dessa centra får en möjlighet att utvecklas.
 

Trafikprojektet
Det senaste mötet i projektet den 24 oktober 2016 behandlade
-  bulleråtgärder utefter S:a Kungsvägen och Gåshagaleden
-  behovet av lokala parkeringar, som minskar alltmer
-  ny kontroversiell cykelbana på N.Kungsvägen (nu slopad)
-  infartsparkeringar befintliga och planerade nya
-  säkra skolvägar
och synpunkter gavs av Lidingövillors representanter.

Läs anteckningarna här
 

Lidingövillors
Jubileumsskrift

Lidingövillors uppmärksammade jubileumsskrift 1961-2011 finns nu på lager. Den beskriver Lidingös historia ur villa-/radhusägarens synvinkel. Den visar bl a hur dramatiskt feltänkta beslut för många år sedan kunde stoppas av en kraftfull och enhällig villarörelse. Exempelvis förhindrades en 3-4 -filig motorväg över Lidingö till Vaxholm och en befolkningsökning till över 100 000 invånare redan för 30 år sedan. Boken beskriver också vad 18 villaägareföreningar åstadkommit tillsammans. Annonser bidrar till finansieringen av tryckningen.

Beställ via Alf Lundberg.
Priser:
- 10 kr/st för alla medlemmar i en förening
- 20 kr/st för 15 ex åt gången via en förening
- 30 kr/st till individuell adress

Polisen informerar

Tomas Lundgren är kommunpolis med ansvarsområde Lidingö sedan 1 oktober 2015. Han lämnar veckovis rapporter till kontaktombuden för Grannsamverkan. Här är den senaste: 

Under perioden 22/8 – 29/8 återfinns fem anmälda inbrott i villa. 
Modus är återkommande bryt genom fönster eller dörr (altan eller entrédörr).

Då vi nu kunnat se vad som kan vara en faktiskt ökning av dessa brott så har vi vidtagit vissa operativa åtgärder för att både upptäcka och förhoppningsvis förhindra fler brott. Utöver detta bedrivs också förundersökningar gällande de inträffade brotten.

De adresser som är aktuella och avser villor är:
Päronstigen 19/8-23/8 bryt via köksfönster,
Roskullavägen
23/8-24/8 bryt via entrédörr,
Stallbacken, 24/8 fönsterkross,
Snickarbacken 24/8 bryt via fönster,
Sveavägen 24/8bryt via altandörr där även en personbil tillgreps.

Jag hoppas och tror att vi tillsammans har goda möjligheter att verka för att inbrotten i bostad under hösten fortsätter vara på de låga nivåer som vi hade under våren. Ni som boende och grannsamverkare gör ett fantastiskt arbete i era områden!

Vi kommer även att fortsätta det dagliga arbetet med bland annat ungdomar. Även trafikarbetet kommer att fortgå och vi försöker att besöka de platser och adresser ni tipsar om! För mig är det väldigt viktigt att ni vet att jag lyssnar på era tankar/synpunkter/tips och att dessa gör skillnad. Har ni återkoppling till mig eller liknande, berätta
gärna det för mig så jag får en möjlighet att få reda på detta.

Utöver det operativa arbetet kommer vi nu efter sommaren att tillsammans med Lidingö färdigställa den tänkta samverkans-överenskommelsen mellan lokalpolisområdet och Lidingö. Vi kommer även under hösten att formulera de medborgarlöften som berör Lidingö. 

Ni är också alltid välkomna att ringa mig så ska jag försöka svara på era frågor om detta eller annat. 
Som vanligt, vid misstanke om pågående brott ring polisen på 112.

Telefon: 010-56 379 43
Mobil: 0733-31 51 71
tomas.lundgren@polisen.se

Med vänlig hälsning
Tomas Lundgren
polisinspektör


Tips
Gärningspersoner kan observera boende som lämnar sina bostäder för att därefter begå inbrott. Tänk på att undvika att lämna bostaden olåst samt kontrollera fönster/dörrar. Ofta förekommande tillvägagångsätt är just bryt via fönster och dörrar.

Många åker bort och inte minst under julen och därför är det viktigt att ni aktiverar era grannsamverkansgrupper. Meddela era grannar om ni åker bort, ta in varandras post, skotta snö och var vaksamma i er omgivning. 

Använd timer när ni reser bort så att huset ser bebott ut. Sätt gärna upp lampor som tänds på garageuppfarten eller i trädgården om någon rör sig där. Detta skrämmer tjuven och gör er mer uppmärksamma.

Titta gärna på filmen ”Tänk som en tjuv” genom att klicka här. Filmen ger information om hur man kan skydda sin egendom och få en tryggare boendemiljö. 

Alla iakttagelser är viktiga. Ser du något som känns annorlunda eller ser konstigt ut så kontakta Polisen. Vid pågående brott eller vid nödsituation ring 112 annars kan ni ringa 114 14 och lämna tips. 


Grannsamverkan

Inbrotten har ökat på Lidingö under sista åren. Lidingövillors medlems-föreningar har därför bl a engagerat sig i Grannsam-verkanbilen med sponsring av den samt medverkan med bilförare. Polisen gör regelbundet upp listor över inbrott och stölder.

 

Läs om grannsamverkansbilen här (Word). 


 

Norra Djurgårdsstaden var ämnet på årsmötet den 10 maj 2012, med ca 60 deltagare. Stockholm stads borgarråd Ulla Hamilton informerade och det blev en livlig debatt, som till stor del kom att handla om infartsparkeringen i Ropsten och det planerade stora handelscentrat i Frihamnen. Stockholm vill ersätta infartsparkeringen med byggnation, men Lidingöborna (även icke föreningsmedlemmar inbjudna)
ifrågasatte detta.