Om oss

Syfte
Enligt nuvarande stadgar från 1978 är föreningens uppgift att tillvarata Högberga och Breviks villaägares intressen i kommunala och allmänna frågor.

 

Detta arbetar vi för
Föreningen arbetar aktivt med att påverka politiker och myndigheter i frågor som gäller området. Ett omfattande arbete läggs också ned på att informera medlemmarna om frågor som berör vår närmaste miljö, till exempel trafiken till och från området, naturen i vår närhet och stadsplaneringen. Vi berättar också om gamla miljöer i vårt område.

Utöver lokala frågor belyser vi också en del allmänna ämnen av vikt för villaägarna till exempel beskattningsfrågor och kommunala taxor och avgifter.

 

Information, skrifter
Informationen till medlemmarna sker främst genom vår medlemstidning Nya Meddelanden som brukar utkomma med två nummer per år. Du kan läsa ett antal av de nummer vi gett ut i pdf-form. De finns under länken "Tidningar och böcker" här till vänster.

Föreningens kvartersombud fungerar som kontaktlänk mellan styrelsen och medlemmarna bland annat för distribution av Nya Meddelanden. I samband med föreningens 60-årsjubileum 1987 utgavs två jubileumsskrifteror "Brevik på 1910-talet" samt "Brevik på 1920-talet", dessa ingår dessutom i Lidingö Hembygdsförenings skriftserier och de finns att läsa som pdf-filer under länken till vänster, "Tidningar och böcker".

 

Vårt område
Föreningen organiserar ägare till villor, radhus eller liknande i Högberga och Breviksområdet. Föreningens område gränsar i väster till Östra Mölna byalag, i norr till killingevillor och i öster till Käppala Villaägareförening.

Medlemmar
Antalet medlemmar uppgick till cirka 440 i slutet av 2023. Varje anslutet hushåll räknas som en medlem.

Avgift
Medlemsavgiften sedan 2017 är 100 kr.
För medlemskap kontakta kassören eller
betala medlemsavgiften på pg 150 48-2.
Vi har också swish 123 253 55 99
OBS! glöm inte att ange ditt namn på inbetalningskortet – varje år sker ett inte obetydligt antal anonyma inbetalningar.

Styrelsen
Styrelsen har sju ledamöter inklusive ordföranden plus tre suppleanter. Styrelsen har ungefär sex möten om året. Val till styrelsen sker på årsmötet.

Här är styrelsen

Årsmötet
Årsmötet sker före april månads utgång. Kallelse sker minst tre veckor innan. Årsmötet tar beslut i viktigare frågor, väljer ny styrelse, revisorer och valberedning. I samband med årsmötet brukar någon föreläsare eller annan aktivitet ske.