Tidigare händelser

Vårmötet 17 mars 2020
Vid ett dialogmöte med Kommunstyrelsens ordf. Daniel Källenfors behandlades Lidingös planer för Centrum och annan utveckling för staden.

Politiska målsättningar:
Under året har det genomförts förändringar med följande målsättningar:
· Lyssna mer på lidingöborna
· Förbättra den ekonomiska effektiviteten – skatten ned 50 öre
   kvaliteten upp motsvarande 50 öre.
·  Säkra kvaliteten i stadens verksamheter t.ex. i skolorna
·  Bebyggelsen i Lidingö ska i huvudsak ha samma omfattning som idag. Man gör kompletteringar men strävar inte efter någon ökning.

Byggplaner:
Planeringen för Lidingö Centrum revideras så att den tillkommande bebyggelsen blir avsevärt mindre än vad man tidigare tänkt. Det är tveksamt om det blir någon överdäckning av diket i Torsvik. De ekonomiska förutsättningarna för stora köpcentra har försämrats genom ökad internethandel. Handelsplatsen Valparaiso vid Värtan-teminalen planeras bara bli hälften så stor som ursprungligen planerats.
Rudboda centrum rustas upp. De tre centrumhusen rivs och ersätts med ny bebyggelse med bl.a. äldreboende. Beslut väntas under 2020.
 Högsätraområdet vid fd Lidingö sjukhus och parkeringen omdanas radikalt för att bl.a. skapa 500 nya bostäder.
 Vid Canada Bygg uppförs småhus som ska harmonisera med Canadaradhusen
 
Den nya Lidingöbron:
Arbetet går enligt plan och bron beräknas öppna för trafik 2022. Källenfors bedömer att sammanbindningen med Spårväg City genom Frihamnen till Strandvägen kommer till stånd men att det dröjer pga stora kostnader för projektet. Utbyggnaden sker troligen först efter 2030.
 
Idrottsanläggningar:
Den nya simhallen är fördröjd men planeras bli uppförd i Dalenum på platsen för den nuvarande företagsparkerningen. Lidingövallen ska byggas ut och Torsviks skola får en gymnastikhall att användas även av föreningslivet.
 
Skollokaler:
Det finns ritningar för en utbyggnad av Hersby gymnasium som ska ge 50 nya gymnasieplatser.
 
Kontakter med lidingöborna
och dess företrädare:
I den efterföljande diskussionen framförde Alf Lundberg att skrivelser till Teknik- och fastighetsnämnden besvaras dåligt eller inte alls och i flera fall finns inga protokoll på hemsidan trots att beslut fattats. Frågan har tagits upp från flera föreningar, bl.a. från Mosstorp som beskrev ombyggnaden av Mosstorpsvägen där varken samråd skett eller skrivelser besvarats. Daniel Källenfors menade att det kunde bero på personalbrist hos förvaltningen.

Höstmötet den 22 oktober 2019 behandlade:
Villaföreningarnas och Lidingövillors uppgifter och möjligheter till utveckling
 
Villaföreningarnas aktiviteter idag
Vid mötet presenterades en lista över aktiviteter som förekommit hos föreningarna senaste åren. Bland dessa fanns behandling av  lokala trafikfrågor, valborgsfirande och städdagar som vanliga aktiviteter.

Villaföreningarnas uppgift?
Som framgick av presentationen och diskussioner är ett viktigt uppdrag för resp förening
-        Att skapa samverkan och gemenskap i föreningen.
Som andra viktiga uppgifter nämndes:
-        Främja medlemmarnas intresse och ge information när det gäller
t ex fastighetsekonomi, säkerhet mot brott, trädgårdsplanering, fastighetsvård samt trafikrågor 
Det ansågs viktigt att ha åtminstone ett par medlemsaktiviteter per år.
         En uppgift är också att delta i Lidingövillors gemensamma aktiviteter. Det var inte klart för alla deltagare att till dessa aktiviteter är alla föreningsmedlemmar välkomna, inte bara representanter för styrelsen.
                                
Lidingövillors uppgift
Unikt för Lidingövillor (LVS) och dess medlemmar
-      Sedan ca 100 år finns aktiva villaföreningar på ön
-      Sedan snart 60 år är LVS samordnande organ för alltfler villaföreningar /samfälligheter
-      LVS har hela tiden god kontakt och gott samarbete med stadens beslutsfattare samt är
aktiv med att driva och påverka politiker i för medlemmarna angelägna frågor
 
LVS uppgift/mål (enligt stadgar)
-      Främja medlemsföreningarnas intressen
-      Remissinstans i gemensamma frågor
-      Informera medlemmarna i frågor av intresse för fastighetsägare
 
Önskemål på LVS från medlemsföreningar                      
-      Verka för att Lidingös särart som villastad bevaras
-      Bevaka att stadens unika grön- och vattenområden bevaras
-      Fortsätta att engagera sig i trafik- och byggfrågor
-      Anordna -seminarier om frågor som hjälper och informerar villaägare
-      Engagera sig för att lösa uppkomna föreningsgemensamma problem ofta i samverkan med staden m m

LVS arbetsområden hittills – exempel                                          
-      Byggande/bygglov – stadens planer, aktuella förändringar, samrådsformer
-      Vägar/trafik – framkomlighet, hinder, vägmiljö (bl a buller), båttrafik, snöröjning, vägsopning
-      Rekreationsområden, miljö och natur
-      Fastighetsekonomi – solceller, värmepumpar, skatter och avgifter
-      Säkerhetsfrågor, trygghet
-      Medlemsrabatter hos företag
 Former av aktiviteter                                               
-      Medlemsseminarier med information och diskussion/dialog
-      Information via mejl om intressanta aktiviteter och händelser
-      Påverkan på stadens politiker/tjänstemän
-      Påverkan på andra aktuella myndigheter (ofta via staden), t ex Polisen, SL, Stockholm stad
-      Samverkan med företag av intresse för medlemmarna samt sponsring
 
Vad är LVS bra på
Här framfördes att LVS är bra på att samverka med Lidingö stad och att LVS ordnar intressanta informationsmöten för medlemsföreningarna och dess medlemmar.
Vad är LVS sämre på
-        Att verka för att aktiviteter som varit lyckosamma och värdefulla erfarenheter i en medlemsförening sprids
-        Att få tillräcklig spridning på LVS erbjudanden och inbjudningar till alla medlemmar i föreningarna.


 

Stoppa inbrotten med DNA!
Medlemmar i Lidingövillors 19 medlemsföreningar erbjuds ett mycket förmånligt erbjudande i form av möjlighet till DNA-märkning av tillhörigheter till ca halva priset ca 750 kr.
I Sticklingeområdet har man använt metoden och inbrotten har minskat drastiskt. Det finns nu exempel på föreningar där 60% av medlemmarna direkt anslutit sig till detta erbjudande och flera föreningar är mycket intresserade att göra samma sak.


Meddela din förenings styrelse om du är intresserad av mera information och vill gå med i det attraktiva DNA-erbjudandet. 
. . . eller anmäl dig via mejl till oss - gå in på "Om oss och Kontakt" och skriv:
   Namn

   Adress
   Telefon (helst mobil)
   Mejladress
så tar vi kontakt och du får ditt DNA-paket.

Vad är egentligen DNA-märkning?
Märkningen innebär att man får en liten behållare med pensel, ungefär som en tippexflaska. Sedan penslar man ett litet område på guldringen, mobiltelefonen, datorn, båtmotorn eller andra stöldbegärliga föremål. Varje märkningsvätska är unik och innehåller en kod för varje hushåll. Koden lagras i en databas som polisen har tillgång till. Om ett märkt föremål blir stulet och hittas i Sverige eller övriga Europa gör märkningen att polisen kan lämna tillbaka föremålet till sin rätte ägare. Alla poliser i Stockholms-området är utrustade med en UV-lampa med vars hjälp de kan se om föremål är märkta med märkDNA.

Det går att märka upp ca 400 föremål med detta märkDNA-kit. Man får också med ett antal dekaler för att sätta upp på lämpliga ställen, ex fönstren och ytterdörrar i bostaden/ sommarhuset, bilfönstret, båten m.m. Större skyltar (21x30 cm) för uppmärkning av områden går att köpa till för 50 kr/st.


Centrum/Torsvik
Synpunkter från LIDINGÖVILLORs styrelse

LIDINGÖVILLORs styrelse vill här lämna sina synpunkter på förslagna alternativ för utbyggnad av Centrum/Torsvik. Flera av våra medlemsföreningar kommer dessutom att lämna egna yttranden.

Kommunikationer
De allmänna kommunikationerna till Lidingö centrum bör förbättras så att det blir ett kommunikationsnav för Lidingö. Spårväg i vägnivå och över bro i centrum anser vi blir för bullrig och skapar trafikrisker. Staden bör i stället undersöka möjligheter med en spårtunnel för tåget med en underjordisk hållplats i centrum. På sikt bör Lidingö få tunnelbana till centrum och planerna för tågbanan bör ta hänsyn till detta.
God tillgång till parkeringsplatser samt bra tillfartsvägar måste finnas i anslutning till Lidingö centrum.

Vi förordar att biltunnel byggs enligt förslaget om den kan finansieras. Den borttagna väggraven bör uttnytjas till positiva ändamål såsom nya bostäder, parkeringar och motsvarande.

Bostäder och butiker
Bostäder i anslutning till centrum bör byggas i måttlig utsträckning så att Lidingö stad tar sin andel av beräknad inflyttning till länet. Det gäller inte minst behovet av studentbostäder. Byggnationen av bostäder och butiker i centrum får inte ske på bekostnad av de lokala stadsdelscentra, som finns utspridda på Lidingö. Vi värnar om de tjänster som dessa centra tillför såsom butiker och restauranger och vill gärna se att dessa centra får en möjlighet att utvecklas.

Trafikprojektet
Det senaste mötet i projektet den 24 oktober 2016 behandlade
-  bulleråtgärder utefter S:a Kungsvägen och Gåshagaleden
-  behovet av lokala parkeringar, som minskar alltmer
-  ny kontroversiell cykelbana på N.Kungsvägen (nu slopad)
-  infartsparkeringar befintliga och planerade nya
-  säkra skolvägar
och synpunkter gavs av Lidingövillors representanter.

Läs anteckningarna här
 

Lidingövillors
Jubileumsskrift

Lidingövillors uppmärksammade jubileumsskrift 1961-2011 finns nu på lager. Den beskriver Lidingös historia ur villa-/radhusägarens synvinkel. Den visar bl a hur dramatiskt feltänkta beslut för många år sedan kunde stoppas av en kraftfull och enhällig villarörelse. Exempelvis förhindrades en 3-4 -filig motorväg över Lidingö till Vaxholm och en befolkningsökning till över 100 000 invånare redan för 30 år sedan. Boken beskriver också vad 18 villaägareföreningar åstadkommit tillsammans. Annonser bidrar till finansieringen av tryckningen.

Beställ via Alf Lundberg <alf.lundberg3@gmail.com>
Pris 50 kr
TILLGREPPSBROTT M.M LIDINGÖ STAD • MARS 2020                     
I fokus just nu
Det finns uppgifter om att kriminella utnyttjar situationen kring Covid-19 och oron att bli smittad. Det är därför viktigare än någonsin att hjälpas åt och ta hand om varandra, inte bara för att undvika att smittas av corona utan även för att förhindra inbrott, bedrägerier m.m. Grannsamverkan är en viktig del i detta. 

Bedrägerier kopplat till nya coronaviruset
Bedräglig e-post och sms som utnyttjar det pågående influensautbrottet figurerar allt mer runt om i världen. Kriminella drar nytta av välkända informationskanaler och institutioner, många gånger i syfte att förmå dig att installera skadlig kod i din dator. Världshälsoorganisationen (WHO) varnar för att bedragare skickar e-post med bland annat bilagor eller länkar med skadlig kod som ser ut att komma från WHO. Ännu har polisen inte sett att Sverige är särskilt utsatt för dessa utskick. Polisen har dock rapporter om falska sms som ser ut att komma från Karolinska institutet (KI) där du uppmanas lämna bidrag för fortsatt forskning om coronaviruset. Du uppmanas ta kontakt med KI på en falsk gmail-adress och bidraget ska lämnas i form av bitcoin. Polisen ser dessutom några fall av utpressningsmejl där mottagaren blir hotat att smittas av coronaviruset om de inte omedelbart betalar en större summa pengar i bitcoin.
På WHO:s webbsida https://www.who.int/about/communications/cyber-security hittar du information om hur du kan skydda dig mot bedräglig e-post och rapportera om du blivit utsatt. Det förekommer även att bedragare iklädda skyddskläder ringer på hemma hos personer och erbjuder falska virustester. På så sätt får bedragarna tillgång till dina kortuppgifter.  

Faktaansvarig:
Pontus Oscarsson, Kommunpolis Lidingö stad (LPO Norrmalm)  pontus.oscarsson@polisen.se

Inbrott i bostäder
Det är historiskt sett fler inbrott i bostäder under årets första månader. Hittills i år ser polisen en ökning av inbrott i villa/radhus men en minskning av inbrott i lägenhet på Lidingö. Orsaken till att inbrotten ökar beror sannolikt på att flera lokala inbrottstjuvar är frigivna efter avtjänade fängelsestraff och just nu är väldigt brottsaktiva.  
 
Försök till inbrott i villa/radhus har ökat vilket kan tyda på att grannsamverkan fungerar bättre än tidigare. Fler tjuvar blir avbrutna och iakttagna av grannarna och det mekaniska skyddet har förbättrats i flera bostäder. 

Grannsamverkan på Lidingö är relativt utbredd men den kan förbättras både vad gäller nya områden men också aktivitet och informationsspridning inom befintliga grannsamverkansföreningar. Om du är intresserad av att starta upp grannsamverkan och bli kontaktombud i ditt bostadsområde kontaktar du din kommunpolis pontus.oscarsson@polisen.se
 
Grunden i grannsamverkan är att vara vaksam och meddela dina grannar om du ser eller hör något som gör dig misstänksam. Vid pågående brott ringer du 112. Merparten av alla inbrott sker genom altandörren på baksidan av fastigheten. Det är därför viktigt att du förstärker det mekaniska skyddet på din bostad. Se till att du har bra dörrar och fönster i väl förankrad karm samt bra lås på både dörrar och fönster (både på fram- och på baksidan av fastigheten). Det ska vara svårt för tjuven att ta sig både in och ut ur bostaden! Komplettera därefter med DNA-märkning och larm. Mer tips hittar du på www.samverkanmotbrott.se och www.stoldskyddsforeningen.se 
 
Vill du också göra en insats och hjälpa till att förhindra inbrott på Lidingö? Lidingö stads grannstödsbil behöver alltid nya förare! Vill du veta mer eller anmäla intresse att börja som förare till grannstödsbilen kontaktar du ordförande för grannstödsbilens styrgrupp kerstin.larsen@gmail.com  
Cykel- och mopedstölder Glädjande nog är det hittills i år inga rapporterade cykelstölder på Lidingö och endast en mopedstöld. Detta trots att cykelsäsongen startat tidigare och att flera cyklar pga. situationen med corona. Det finns några enkla åtgärder du kan vidta för att minska risken att få din cykel stulen. Sprid gärna bifogad film till dina grannar och vänner. https://www.facebook.com/polisen.norrmalm/videos/2582546692069748/ 

Brott mot äldre Polisens nationella bedrägericenter tillsammans med PRO m.fl. har tagit fram tips och råd på hur du kan förebygga stöld och bedrägeri på nätet, i hemmet och på stan. Sprid gärna bifogade foldrar till dina medlemmar och anordna gärna en utbildning där ni diskuterar kring ämnet utifrån bifogat material och filmerna som du hittar via nedan länkar.  
Försök inte lura mig på nätet: https://www.youtube.com/watch?v=H5b_UMy2o9k
Försök inte lura mig i hemmet: https://www.youtube.com/watch?v=nzbVkQ7PVX4  
Försök inte lura mig på stan: https://www.youtube.com/watch?v=7PBpHey9_-0 
 

 


Grannsamverkan

Inbrotten har ökat på Lidingö under sista åren. Lidingövillors medlems-föreningar har därför bl a engagerat sig i Grannsam-verkanbilen med sponsring av den samt medverkan med bilförare. Polisen gör regelbundet upp listor över inbrott och stölder.

 

Läs om grannsamverkansbilen här (Word). 


 

Norra Djurgårdsstaden var ämnet på årsmötet den 10 maj 2012, med ca 60 deltagare. Stockholm stads borgarråd Ulla Hamilton informerade och det blev en livlig debatt, som till stor del kom att handla om infartsparkeringen i Ropsten och det planerade stora handelscentrat i Frihamnen. Stockholm vill ersätta infartsparkeringen med byggnation, men Lidingöborna (även icke föreningsmedlemmar inbjudna)
ifrågasatte detta.